OJA­ČA­TI PRO­MO­CI­JU SJE­VER­NOG JA­DRA­NA KAO NAUTIČKE DES­TI­NA­CI­JE

KO­MEN­TAR >>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Već du­že vri­je­me na­utič­ki tu­ri­zam per­ci­pi­ra se kao je­dan od naj­kon­ku­rent­ni­jih hr­vat­skih tu­ris­tič­kih pro­izvo­da, a Hr­vat­ska kao jed­na od vo­de­ćih europ­skih i svjet­skih na­utič­kih des­ti­na­ci­ja.

Proš­la 2015. go­di­na do­kaz je da se na­utič­ki tu­ri­zam Hr­vat­ske ra­zvi­ja u pra­vom smje­ru. Broj naj­mo­va jah­ti i brodica kroz čar­ter kom­pa­ni­je na­ras­tao je u 2015. u od­no­su na 2014. za čak 4,5%, s os­tva­re­nih 63.820 naj­mo­va, dok je broj ak­tiv­nih brodica, jah­ti na je­dra i mo­tor­nih jah­ti po­ras­tao za 3,3% (2015. je za­vr­ši­la s ak­tiv­nih 3415 plo­vi­la).

Čar­ter kom­pa­ni­je u 2015. go­di­ni za­bi­lje­ži­le su 362.589 do­la­za­ka na­uti­ča­ra, što je 4,5% vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, ko­ji su os­tva­ri­li go­to­vo 2,5 mi­li­ju­na no­će­nja ili ne­što vi­še od 4% u od­no­su na 2014. go­di­nu. Važ­no je još is­tak­nu­ti da je u 2015. go­di­ni za­bi­lje­že­no 54.604 pri­ja­va stra­nih brodica i jah­ti u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj što je po­ve­ća­nje za 0,6% u od­no­su na 2014.

Hr­vat­ska kao po­mor­ska zem­lja s du­gom po­vi­ješ­ću i tra­di­ci­jom po­mor­stva i tu­riz­ma pre­poz­nat­lji­va je na tu­ris­tič­kom tr­ži­štu po je­di­nis­tve­nom otoč­nom ar­hi­pe­le­gu s vi­še od ti­su­ću oto­ka. Na­uti­ča­re u Hr­vat­sku priv­la­če i is­tak­nu­te pri­rod­ne vri­jed­nos­ti, pod raz­li­či­tim ka­te­go­ri­ja­ma za­šti­te, po­put na­ci­onal­nih par­ko­va, par­ko­va pri­ro­de i dr.

Gos­ti vi­še pla­tež­ne mo­ći

Pre­ma TO­MAS is­tra­ži­va­nju hr­vat­ske na­uti­ke, na­uti­čar ko­ji do­la­zi u Hr­vat­sku u pro­sje­ku je star 45 go­di­na, a vi­še od tri če­t­vr­ti­ne na­uti­ča­ra (77%) ima za­vr­še­nu vi­šu ili vi­so­ku ško­lu. Sva­ki dru­gi na­uti­čar do­la­zi iz ku­ćans­tva s mje­seč­nim pri­ma­nji­ma ve­ćim od 3500 eura.

Na­uti­ča­ri su u 2012. go­di­ni ti­je­kom plo­vid­be/pu­to­va­nja (ne uklju­ču­ju­ći iz­dat­ke za pri­je­voz do i od po­laz­ne lu­ke) tro­ši­li pro­sječ­no 100 eura na dan po oso­bi.

Pro­sječ­ni dnev­ni iz­da­ci čar­te­ra­ša vi­še su ne­go dvos­tru­ko ve­ći od pro­sječ­nih dnev­nih iz­da­ta­ka os­ta­lih na­uti­ča­ra (161 eu­ro pre­ma 68 eura) kao odraz, pri­je sve­ga,

JO­SIP ZA­HER

pot­pred­sje­nik HGK za tu­ri­zam, tr­go­vi­nu i financije iz­da­ta­ka za naj­am plo­vi­la. Svi po­da­ci go­vo­re ka­ko su baš na­uti­ča­ri oni gos­ti vi­še pla­tež­ne mo­ći i s vi­šom tu­ris­tič­kom po­troš­njom, sto­ga je nji­hov udio u ukup­nim pri­ho­di­ma od tu­riz­ma sva­ka­ko ne­za­ne­ma­riv.

Ka­ko ka­pi­ta­li­zi­ra­ti po­zi­ci­ju?

Još jed­nom mo­ram is­tak­nu­ti broj­ku od go­to­vo 3500 ak­tiv­nih čar­ter plo­vi­la što Hr­vat­sku po­zi­ci­oni­ra kao vo­de­ću ba­re­bo­at yac­ht čar­ter des­ti­na­ci­ju na svi­je­tu, ba­rem kad je upi­ta­nju po­nu­da čar­ter plo­vi­la. Broj ak­tiv­nih čar­ter plo­vi­la bi­lje­ži kon­ti­nu­ira­ni rast po­s­ljed­njih 10 go­di­na, a ono što nas mo­že za­bri­nu­ti jest trend kon­cen­tra­ci­je čar­ter flo­te na obal­nom po­ja­su iz­me­đu Za­dra i Spli­ta, po­seb­no u split­skoj re­gi­ji gdje je smje­šte­na go­to­vo po­lo­vi­ca hr­vat­ske čar­ter flo­te. Sva­ka­ko u bu­duć­nos­ti mo­ra­mo ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re na pro­mo­ci­ji sje­ver­nog Ja­dra­na kao nautičke, od­nos­no čar­ter des­ti­na­ci­je, jer i ta­mo le­ži veliki na­utič­ki po­ten­ci­jal.

Ono što bi nas naj­vi­še tre­ba­lo za­bri­nu­ti kad pro­ma­tra­mo čar­ter tu­ri­zam je či­nje­ni­ca da Hr­vat­ska još uvi­jek ni­je u ci­je­los­ti ka­pi­ta- li­zi­ra­la po­zi­ci­ju ko­ju dr­ži u čar­ter svi­je­tu.

Pla­sman do­ma­ćih pro­izvo­da

Pri­je sve­ga mis­lim na či­nje­ni­cu da ve­ći­nu plo­vi­la i opre­me za čar­ter uvo­zi­mo iz na­ma kon­ku­rent­nih ze­ma­lja, na či­nje­ni­cu da ni­smo us­pje­li is­ko­ris­ti­ti sto­ljet­nu tra­di­ci­ju bro­do­grad­nje u Hr­vat­skoj, da ni­smo us­pje­li is­ko­ris­ti­ti do­ma­će zna­nje i vje­šti­ne ka­ko bi pos­ta­vi­li jed­nu pro­izvod­nu dje­lat­nost na mjes­to ko­je ona to zas­lu­žu­je. U tom smis­lu svi sku­pa mo­ra­mo ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re ka­ko bi u ve­ćoj mje­ri pla­si­ra­li hr­vat­ske pro­izvo­de i hr­vat­sko zna­nje u čar­ter dje­lat­nost.

BROJ AK­TIV­NIH ČAR­TER PLO­VI­LA U HR­VAT­SKOJ BI­LJE­ŽI KON­TI­NU­IRA­NI RAST PO­S­LJED­NJIH DE­SET GO­DI­NA BROJ NAJ­MO­VA JAH­TI I BRODICA KROZ ČAR­TER KOM­PA­NI­JE NA­RAS­TAO JE U 2015. U OD­NO­SU NA 2014. ZA ČAK 4,5%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.