Uz do­bro­volj­no mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje ide i 15 pos­to dr­žav­nog po­ti­ca­ja!

Evo za­što se sve ve­ći broj gra­đa­na okre­će ovak­vom na­či­nu štednje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sve se ve­ći broj umi­rov­lje­ni­ka u Hr­vat­skoj su­oča­va s oz­bilj­nim eg­zis­ten­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma. Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska tre­nut­no bro­ji 1.2 mi­li­ju­na umi­rov­lje­ni­ka, a taj broj kon­ti­nu­ira­no ras­te. Pre­ma Hr­vat­skom za­vo­du za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje, na jed­nog umi­rov­lje­ni­ka do­la­zi 1,20 za­pos­le­nih ko­ji upla­ću­je do­pri­no­se za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje, što je neo­dr­ži­va sta­tis­ti­ka.

Pro­sječ­nom hr­vat­skom mi­ro­vi­nom, ko­ja se kre­će iz­me­đu 2.100 ku­na i 2.550 ku­na, te­ško je osi­gu­ra­ti za­do­vo­lja­va­ju­ći ži­vot­ni stan­dard, a o la­god­nom ži­vo­tu na­kon odra­đe­nog rad­nog vi­je­ka te­ško je uop­će raz­miš­lja­ti. Ima­ju­ći to na umu, sve ve­ći broj gra­đa­na shva­ća da za si­gu­ran ži­vot u mi­rov­ni tre­ba po­če­ti šte­dje­ti što pri­je, dok su mje­seč­na pri­ma­nja ipak znat­no ve­ća.

Obli­ci ušte­de ko­ji ži­vot či­ne lakšim

Pos­to­je mno­gi na­či­ni na ko­je se mo­že šte­dje­ti za „zlat­ne go­di­ne“, a je­dan od tre­nut­no naj­si­gur­ni­jih i naj­po­pu­lar­ni­jih sva­ka­ko je tre­ći mi­ro­vin­ski stup, od­nos­no do­bro­volj­no mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje. Ovom se šted­njom osi­gu­ra­va po­ve­ća­nje pri­ho­da u mi­ro­vi­ni, uz mo­guć­nost da se upla­će­ni iz­nos is­pla­ti i ra­ni­je, ovis­no o ugo­vo­re­nim obve­za­ma. U Cro­atia osi­gu­ra­nju pris­tu­pa­nje do­bro­volj­nom mi­ro­vin­skom fon­du dos­tup­no je oso­ba­ma svih do­bi. Pri­mje­ri­ce, ro­di­te­lji kroz do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fond mo­gu iz­vr­ša­va­ti upla­te čak i za svo­ju dje­cu, ka­ko bi im osi­gu­ra­li bez­briž­ni­ju i si­gur­ni­ju bu­duć­nost.

Do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fond ko­ris­ni­ci­ma osi­gu­ra­va još jed­nu po­god­nost, a to su dr­žav­na po­ti­caj­na sred­stva – 15 pos­to od ukup­nog iz­no­sa upla­će­nog ti­je­kom ka­len­dar­ske go­di­ne, od­nos­no do 750 ku­na go­diš­nje. Bit­no je zna­ti da sva­ka oso­ba ima mo­guć­nost oda­bi­ra ko­ji iz­nos že­li upla­ći­va­ti i kak­va će bi­ti di­na­mi­ka pla­ća­nja. Do­dat­na po­god­nost je i ta da ra­čun u do­bro­volj­nom mi­ro­vin­skom fon­du mo­gu ima­ti i dje­ca, mla­di lju­di ko­ji tek po­vre­me­no ula­ze u svi­jet ra­da i za­ra­đu­ju po­vre­me­no, za­tim sve ne­za­pos­le­ne oso­be ko­je ima­ju ne­re­do­vit pri­hod i po­vre­me­no mo­gu iz­dvo­ji­ti dio sred­sta­va za šted­nju, kao i oso­be ko­je su već u mi­ro­vi­ni, ali ima­ju pri­li­ku za šted­nju i že­le po­ve­ća­ti vri­jed­nost svog nov­ca.

Za de­talj­ni­je in­for­ma­ci­je o učla­nje­nju u do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fond Cro­atia Osi­gu­ra­nja po­sje­ti­te www.cro­sig.hr ili bi­lo ko­ju pos­lov­ni­cu, in­for­mi­ra­ti se mo­že­te i bes­plat­nim po­zi­vom na broj 0800 00 50.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.