Ae­ro­flot od­la­zi Pu­ti­no­vu pri­ja­te­lju

U si­gur­ne ru­ke A. Ro­ten­berg stje­če po­la udje­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Pro­da­jom pred­sjed­ni­ko­vu pri­ja­te­lju iz dje­tinj­stva pa­le bi u vo­du naj­a­ve da se ne­će po­go­do­va­ti oli­gar­si­ma

Po­lo­vi­ca udje­la u ru­skoj na­ci­onal­noj zra­ko­plov­noj kom­pa­ni­ji Ae­ro­flot mo­gla bi pri­je­ći u ru­ke oli­gar­ha Ar­ka­di­ja Ro­ten­ber­ga, pri­ja­te­lja iz dje­tinj­stva pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i nje­go­va spa­ring part­ne­ra u ju­du.

Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, Pu­tin ne­ma ni­šta pro­tiv da Ro­ten­berg či­je se bo­gat­stvo pro­cje­nju­je na 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra stek­ne udjel u Ae­ro­flo­tu ko­ji ukup­no vri­je­di 970 mi­li­ju­na do­la­ra. Me­đu­tim, ako do kup­nje do­đe, naj­a­va ru­ske vla­de ka­ko se no­vim va­lom pri­va­ti­za­ci­je ne­će po­go­do­va­ti oli­gar­si­ma past će u vo­du. Ro­ten­ber­gov glas­no­go­vor­nik pak ne­gi­ra da će ku­pi­ti udjel u Ae­ro­flo­tu. Za ko­men­tar ni­su bi­li dos­tup­ni ni Ae­ro­flot ni Dmi­trij Pe­skov, Pu­ti­nov glas­no­go­vor­nik.

RE­UTERS

Ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.