Re­kord­na ula­ga­nja Ki­ne u Eu­ro­pu

Mag­net za inves­ti­ci­je Pri­vuk­li 23 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Ki­ne­ska ula­ga­nja na ‘sta­rom kon­ti­nen­tu’ la­ni su uve­ća­na za tre­ći­nu, a naj­vi­še se oko­ris­ti­la Ita­li­ja

Ki­ne­ske su inves­ti­ci­je u Eu­ro­pi u 2015. go­di­ni do­se­gle re­kord­ne 23 mi­li­jar­de do­la­ra što je tre­ći­nu vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Bez ob­zi­ra što se Ki­na na do­ma­ćem te­re­nu bo­ri­la s gos­po­dar­skim us­po­ra­va­njem, ula­ga­lo se u pro­jek­te di­ljem “sta­rog kon­ti­nen­ta”, uklju­ču­ju­ći i zem­lje po­put Nor­ve­ške i Švi­car­ske, po­ka­za­lo je iz­vješ­će od­vjet­nič­kog druš­tva Ba­ker & McKen­zie i kon­zul­tant­ske fir­me Rho­di­um Gro­up.

Proš­le se go­di­ne ame­rič­ko gos­po­dar­stvo po­ka­za­lo ma­nje atrak­tiv­nim od eu­rop­skog, pa je Ki­na on­dje ulo­ži­la 15 mi­li­jar­di do­la­ra. Što je, opet, 17

M. DeFran­co

Ba­ker& McKen­zie pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je kad su Ki­ne­zi u SAD ulo­ži­li 12,8 mi­li­jar­di do­la­ra. Što se eurozone ti­če, u 2015. je vri­jed­nost ki­ne­skih ula­ga­nja sko­či­la 37 pos­to na 17,1 mi­li­jar­du do­la­ra. Ki­ne­ski se in­te­res po­seb­no ko­ris­nim po­ka­zao za Ita­li­ju, jed­nu od sla­bi­jih ka­ri­ka eurozone, ko­ja je kroz ula­ga­nja i niz ve­li­kih pos­lo­va sklop­lje­nih u tu­ris­tič­kom i in­dus­trij­skom sek­to­ru po­pra­vi­la sta­nje u dr­žav­noj bla­gaj­ni. Sa­mo do­go­vor sklop­ljen iz­me­đu ta­li­jan­skog Pi­rel­li­ja i ki­ne­ske ChemChi­ne vri­je­dio je 7,9 mi­li­jar­di do­la­ra.

“Iako se na­la­zi­mo u eko­nom­ski tur­bu­lent­nim vre­me­ni­ma, svje­do­či­li smo ki­ne­skom pov­la­če­nju ve­li­kih po­te­za po Eu­ro­pi i Sje­ver­noj Ame­ri­ci”, re­kao je di­rek­tor Ba­ker & McKen­zi­ea, Mic­ha­el DeFran­co, za The Fi­nan­ci­al Ti­mes. Ki­ne­ske su kom­pa­ni­je naj­a­vi­le ka­ko ras­po­la­žu s 70 mi­li­jar­di do­la­ra za no­ve ak­vi­zi­ci­ja­ma, pa bi re­kord iz 2015. u ovoj go­di­ni mo­gao bi­ti i obo­ren.

FOTOLIA

Ula­ga­nja u euro­zo­nu ve­ća su 37 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.