Mi­si­ja nam je pro­na­la­zak pu­te­va za iz­voz, tu se skri­va pri­li­ka za rast

Da­vor Bru­ke­ta, pred­sjed­nik Upra­ve HURA-e, naj­av­lju­je Da­ne ko­mu­ni­ka­ci­ja ko­ji okup­lja­ju ogla­ši­vač­ku kre­mu re­gi­je

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - MARTA DUIĆ

U tri da­na tra­ja­nja fes­ti­va­la, vi­še od 12 pre­da­va­ča iz svi­je­ta i re­gi­je upoz­nat će nas s no­vos­ti­ma ogla­ši­vač­kog svi­je­ta

Da­vor Bru­ke­ta, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­skog udru­že­nja dru­šta­va za tr­žiš­no ko­mu­ni­ci­ra­nje (HURA) go­vo­ri, o no­vi­te­ti­ma na Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja, objaš­nja­va ko­ji su im ovo­go­diš­nji ci­lje­vi, što po­sje­ti­te­lje oče­ku­je i ko­ja se pre­da­va­nja po­seb­no is­ti­ču. Proš­lo­go­diš­nje Da­ne ko­mu­ni­ka­ci­ja po­sje­ti­lo je vi­še od 1500 po­sje­ti­te­lja iz ci­je­le re­gi­je, a ove go­di­ne kroz tri da­na fes­ti­va­la mo­ći će se pos­lu­ša­ti 12 pre­da­va­ča iz svi­je­ta i re­gi­je te će po­sje­ti­te­lji ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti se s no­vos­ti­ma ogla­ši­vač­kog svi­je­ta.

Mo­že­te li us­po­re­di­ti proš­lo­go­diš­nje Da­ne ko­mu­ni­ka­ci­je s ovo­go­diš­nji­ma?

Ovo­go­diš­nji Da­ni ko­mu­ni­ka­ci­ja nas­tav­lja­ju tra­di­ci­ju do­sa­daš­njih kroz kva­li­te­tu pre­da­va­ča. Obišli smo naj­važ­ni­je svjet­ske fes­ti­va­le tr­žiš­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja po­put Can­nes Li­on­sa i Eu­ro­bes­ta te se­lek­ti­ra­li ne­ke od re­le­vant­ni­jih pre­da­va­ča. Oni će do­ni­je­ti vi­jes­ti iz glo­bal­ne ogla­ši­vač­ke in­dus­tri­je u Ro­vinj.

Pri­mje­ću­je­mo da po­s­ljed­njih go­di­na zbog kva­li­te­te pre­da­va­nja do­la­zi sve vi­še po­sje­ti­te­lja iz su­sjed­nih ze­ma­lja.

Ko­ja vam je bi­la glav­na mi­sao vo­di­lja za ovo­go­diš­nje Da­ne ko­mu­ni­ka­ci­ja?

Po­tre­ba do­ma­će in­dus­tri­je je da pro­na­đe pu­te­ve za iz­voz na ino­zem­na tr­ži­šta, gdje vi­di­mo pros­tor za rast. Go­di­na 2015. je bi­la go­di­na ras­ta in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj i već sa­da je ona naj­ja­ča u re­gi­ji pre­ma broj­ka­ma. Di­je­lit će­mo zna­nja i is­kus­tva onih ko­ji iz­vo­ze ka­ko bi ci­je­la bran­ša vi­še iz­vo­zi­la i pri­do­ni­je­la ra­zvo­ju za­jed­ni­ce u ko­joj dje­lu­je­mo. Or­ga­ni­zi­rat će­mo ta­ko­zva­ni ‘Export Sta­ge’ na ko­je­mu će Ne­nad Ba­kić raz­go­va­ra­ti s agen­ci­ja­ma ko­je su pro­naš­le mo­de­le za funk­ci­oni­ra­nje na vanj­skim tr­ži­šti­ma.

Ko­ja su pre­da­va­nja na Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja po­seb­no važ­na i za­što?

Me­đu pre­da­va­či­ma na ovo­go­diš­njim Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja is­ti­če se Yo­usef Tuqan Tuqan, je­dan od naj­i­skus­ni­jih i naj­cje­nje­ni­jih teh­no­lo­ških po­du­zet­ni­ka Bli­skog Is­to­ka i Sje­ver­ne Afri­ke. Na svom pre­da­va­nju ‘Arabs Be Li­ke – vo­dič kroz mo­der­ni Bli­ski is­tok’ pru­žit će du­bin­ski po­gled na ži­vot mo­der­nog Ara­pa, kao i na to ka­ko re­gi­onal­ni i glo­bal­ni bren­do­vi us­pi­je­va­ju, od­nos­no ne us­pi­je­va­ju po­ve­za­ti se sa svo­jom pu­bli­kom.

Za­tim Fran­ces­co Ur­so, Brand Manager P&Ga, svjet­ski re­no­mi­ra­ne fir­me, ko­ja o svom por­t­fo­li­ju ima mno­go poz­na­tih bren­do­va, po­put Le­no­ra, Pam­per­sa, Ari­ela, Pan­te­na i mno­gih dru­gih. Fran­ces­co­vo pre­da­va­nje pod nas­lo­vom ‘Sha­ring the dre­am’ objas­nit će nam ka­ko dvo­je lju­di ko­je di­je­le is­ti san mo­gu bi­ti ne­vje­ro­jat­no kre­ativ­ni. Do­ći će i Ram-

ses Din­ge­no­uts, He­ine­ke­nov Se­ni­or Pac­ka­ging & Iden­tity De­sign Manager, zas­lu­žan za di­zajn na­gra­đi­va­nih ino­va­tiv­nih kon­ce­pa­ta am­ba­la­že za pre­mi­um bren­do­ve FMCGa, uklju­ču­ju­ći He­ine­ken. Me­đu os­ta­lim, bio je dio ti­ma ko­ji je ra­zvio no­vu He­ine­ke­no­vu iko­nič­ku obi­telj am­ba­la­že kra­jem proš­log de­set­lje­ća. Odr­žat će pre­da­va­nje o di­zaj­nu ko­ji je dio He­ine­ke­no­ve DNK i ino­va­ci­ji ko­ja je dio He­ine­ke­no­ve tra­di­ci­je.

Is­tak­nuo bih i Ro­gi­era Vij­ver­ber­ga, iz­vr­š­nog kre­ativ­nog di­rek­to­ra i su­os­ni­va­ča me­đu­na­rod­ne agen­ci­je Su­perHe­ro­es či­ja je glav­na mi­si­ja spa­si­ti svi­jet od do­sad­nih rek­la­ma. Vi­šes­tru­ko je na­gra­đi­va­ni di­gi­tal­ni do­ajen ko­ji je ra­dio za ve­li­ke svjet­ske bren­do­ve kao što su LG, Diesel, Co­nver­se, ASUS i Co­ca Co­la. Na Da­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­ja go­vo­rit će o teh­no­lo­škim ide­ja­ma ko­je spa­ša­va­ju svi­jet od do­sa­de i do­da­ju hu­ma­nost ino­va­ci­ja­ma.

Ko­je su broj­ke obi­lje­ži­le proš­lo­go­diš­nje Da­ne ko­mu­ni­ka­ci­ja, a ko­je su važ­ne za ovo­go­diš­nje iz­da­nje fes­ti­val?

Proš­lo­go­diš­nje iz­da­nje Da­na ko­mu­ni­ka­ci­ja bi­lo je naj­us­pješ­ni­je do­sad. Pre­ko 1500 po­sje­ti­te­lja iz ci­je­le re­gi­je kroz tri je da­na fes­ti­va­la slu­ša­lo pre­da­va­nja 15 svjet­skih i do­ma­ćih struč­nja­ka. Os­tva­re­na je su­rad­nja s poz­na­tim europ­skim fes­ti­va­li­ma Can­nes Li­ons i Eu­ro­best, s ko­jom se nas­tav­lja i ove go­di­ne. Ta­ko će­mo ove go­di­ne po­nov­no ima­ti raz­no­lik pro­gram, u ko­jem će svat­ko pro­na­ći te­mu za se­be.

U tri da­na tra­ja­nja fes­ti­va­la, vi­še od 12 pre­da­va­ča iz svi­je­ta i re­gi­je upoz­nat će nas s no­vos­ti­ma ogla­ši­vač­kog svi­je­ta.

Ko­ja su va­ša oče­ki­va­nja od ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la?

Osim da ću pu­no ko­ris­no­ga na­uči­ti, oče­ku­jem da će Da­ni ko­mu­ni­ka­ci­ja bi­ti kao i sva­ke go­di­ne ul­ti­ma­tiv­no mjes­to za za­ba­vu od 14. do 17. trav­nja.

DO­LA­ZI NAM I ROGIER VIJVERBERG, IZ­VR­Š­NI KRE­ATIV­NI DI­REK­TOR I SU­OS­NI­VAČ AGEN­CI­JE SU­PERHE­RO­ES KO­JA SPA­ŠA­VA SVI­JET OD DO­SAD­NIH REK­LA­MA. VI­ŠES­TRU­KO JE NA­GRA­ĐI­VA­NI DI­GI­TAL­NI DO­AJEN KO­JI JE RA­DIO ZA LG, DIESEL, CO­NVER­SE, ASUS I CO­CA COLU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.