Vlas­nik Ikee ku­pu­je sa­mo se­cond hand

Štedljivi mi­li­jar­der In­gvar Kam­prad če­t­vr­ti je na For­be­so­voj ljes­tvi­ci naj­i­muć­ni­jih lju­di svi­je­ta

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Os­ni­vač i vlas­nik poz­na­tog svjet­skog pro­izvo­đa­ča na­mje­šta­ja Ikee In­gvar Kam­prad priz­nao je u do­ku­men­tar­nom fil­mu pri­ka­za­nom u pro­gra­mu TV4 šved­ske te­le­vi­zi­je da svu svo­ju odje­ću zbog ušte­de ku­pu­je na ‘buv­lja­ci­ma’.

Kam­prad, ko­ji će 30. ožuj­ka na­vr­ši­ti de­ve­de­set go­di­na, za TV4 je ka­zao ka­ko mu se či­ni da je sve što po­sje­du­je i što no­si od gar­de­ro­be kup­lje­no na ‘buv­lja­ku’. Šved­ski mi­li­jar­der če­t­vr­ti je na For­be­so­voj lis­ti naj­bo­ga­ti­jih lju­di na svi­je­tu i poz­nat je po šted­lji­vos­ti.

Ka­zao je da se na buv­lja­ci­ma odi­je­va jer na taj na­čin že­li da­ti do­bar pri­mjer os­ta­li­ma, ali i da je ta­kav njegov ži­vot­ni stav utje­cao na to da Ikea pos­ta­ne je­dan od vo­de­ćih svjet­skih bran­do­va. “U pri­ro­di lju­di ro­đe­nih u Sma­lan­du je da bu­du eko­no­mič­ni”, re­kao je Kam­prad, po­ri­jek­lom iz te po­ljo­pri­vred­ne re­gi­je na ju­gu Šved­ske.

Kam­pra­do­vo i bo­gat­stvo nje­go­ve obi­te­lji, kao i obi­telj­ske zak­la­de, pro­cje­nju­je se na 65,6 mi­li­jar­da eura. Zak­la­da je re­gis­tri­ra­na u Li­ec­h­tens­te­inu, dr­ža­vi poz­na­toj po po­rez­nim olak­ši­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.