Ma­đar­ska bur­za di­že ka­pi­ta­li­za­ci­ju

Ve­li­ke am­bi­ci­je U su­rad­nji s vla­dom uve­ćat će se vri­jed­nost tr­ži­šta s 20 na 30 pos­to BDP-a

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Bu­dim­pe­štan­ska bur­za (BSE) usvo­ji­la je no­vu strategiju ko­jom že­li po­tak­nu­ti uvr­šta­va­nje no­vih di­oni­ca u ko­ta­ci­ju i pri­vu­ći no­ve ula­ga­če, po­ma­žu­ći pri­tom vla­di da po­tak­ne gos­po­dar­ski rast. BSE mu­ku mu­či s ma­lim bro­jem di­oni­ca u ko­ta­ci­ji i pa­dom pri­ho­da.

Do 2020. ta bur­za že­li po­ve­ća­ti broj ve­li­kih lik­vid­nih di­oni­ca sa sa­daš­nje tri do če­ti­ri dnev­no na naj­ma­nje pet i ra­zvi­ja­ti tr­ži­šte ka­pi­ta­la u bli­skoj su­rad­nji s vla­dom, uz upo­tre­vje­re­nja bu sred­sta­va iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, na­vo­di se u pri­op­će­nju BSE.

Pla­ni­ra­ju ta­ko­đer go­diš­nje u ko­ta­ci­ju uvr­šta­va­ti pet di­oni­ca od­nos­no kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca i po­di­ći ka­pi­ta­li­za­ci­ju tr­ži­šta di­oni­ca na oko 30 pos­to BDPa, sa sa­daš­njih ne­što ma­nje od 20 pos­to. “Tre­nut­no je pri­ori­tet po­tak­nu­ti us­pješ­na uvr­šte­nja di­oni­ca u ko­ta­ci­ju kroz uvo­đe­nje od­go­va­ra­ju­će obve­ze po­du­ze­ći­ma ko­ja is­pu­nja­va­ju vi­so­ke stan­dar­de kva­li­te­te, nuž­ne za ja­ča­nje po- ula­ga­ča”, na­vo­di se u pri­op­će­nju BSE. U no­vim bi iz­da­nji­ma mo­gla pred­nja­či­ti dr­žav­na po­du­ze­ća, a i vla­da bi mo­gla raz­mo­tri­ti mo­guć­nost uvr­šte­nja u ko­ta­ci­ju di­oni­ca ne­kih kom­pa­ni­ja.

U proš­loj go­di­ni ma­đar­ski in­deks sko­čio je 44 pos­to i tre­nut­no je na naj­vi­šoj ra­zi­ni u šest go­di­na. No, tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja BSE je ipak ni­ža ne­go u re­gi­ji. Iz BSE na­vo­de da pre­go­va­ra­ju i s mi­nis­tar­stvom gos­po­dar­stva o no­vom pa­ke­tu re­gu­la­tor­nih po­ti­ca­ja.

RE­UTERS

Pre­mi­jer Vik­tor Or­ban

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.