‘ 100.000 HR­VAT­SKIH GRA­ĐA­NA’

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ra­if­fe­isen ban­kar­ska gru­pa­ci­ja Šta­jer­ske opo­vrg­nu­la je u če­t­vr­tak tvrd­nje Ivi­ce Mar­ko­vi­ća iz ini­ci­ja­ti­ve Ošte­će­ni­ci RBA ka­ko je u Hr­vat­skoj oštećeno 100.000 gra­đa­na, na­vo­de­ći da je hr­vat­skim gra­đa­ni­ma u Aus­tri­ji odo­bre­no 3000 kre­di­ta vri­jed­nos­ti od 260 mi­li­ju­na eura. “Broj­ke od 100.000 ošte­će­nih ne­ma­ju te­me­lja u stvar­nim či­nje­ni­ca­ma. Na­ža­lost, una­toč svim nas­to­ja­nji­ma da se si­tu­aci­ju ri­je­ši na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, odre­đe­ne sku­pi­ne lju­di u jav­nost kons­tant­no iz­no­se ne­toč­ne i ne­pro­vje­re­ne in­for­ma­ci­je”, sto­ji u pri­op­će­nju.

D. P./PIXSELL

Ra­if­fe­isen de­man­ti­ra na­vo­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.