BlaBlaCar pre­ve­zao 60.000 put­ni­ka

Di­je­lje­nje pri­je­vo­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

BlaBlaCar, naj­ve­ća svjet­ska plat­for­ma za di­je­lje­nje pri­je­vo­za, obi­lje­ži­la je pr­vu go­diš­nji­cu u Hr­vat­skoj. Za to je vri­je­me uz po­moć nji­ho­vih us­lu­ga 60.000 put­ni­ka preš­lo vi­še od 1,6 mi­li­ju­na ki­lo­me­ta­ra. “Us­pje­li smo iz­gra­di­ti broj­nu te ak­tiv­nu za­jed­ni­cu vo­za­ča i put­ni­ka”, po­ru­či­la je An­to­ni­ja Bi­lić Arar, vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga i BlaBlaCa­ra Hr­vat­ska. “Nas­tav­lja­mo s ci­ljem da što vi­še lju­di upoz­na­mo s pred­nos­ti­ma di­je­lje­nog pri­je­vo­za”, do­da­la je. Ri­ječ je o star­tu­pu ko­ji spa­ja lju­de ko­ji pu­tu­ju auto­mo­bi­lom i ima­ju slo­bod­na mjes­ta s oni­ma ko­ji tre­ba­ju pri­je­voz ka­ko bi pu­to­va­li za­jed­no i po­di­je­li­li tro­ško­ve. BlaBlacar dje­lu­je u 21 zem­lji i ima 25 mi­li­ju­na čla­no­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.