Plo­vi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

na­la­zi se u čar­ter flo­ta­ma

u hr­vat­skim ma­ri­na­ma

a su­or­ga­ni­za­tor je Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK). Ka­ko je objas­nio Jo­sip Za­her, pot­pred­sjed­nik HGK, u Ko­mo­ri su važ­nost tog saj­ma pre­poz­na­li još dok je bio tek ide­ja. No­vost je sve ve­ća važ­nost pus­to­lov­nog tu­riz­ma, što je re­zul­ti­ra­lo po­kre­ta­njem za­seb­ne sa­jam­ske pri­red­be.

Ti­no Pro­se­nik, di­rek­tor tvrt­ke Ja­dran­ski ski­pe­ri i di­rek­tor saj­mo­va, oče­ku­je da će ve­li­ka po­traž­nja tu­ris­ta za adre­na­lin­skim od­mo­rom već za ne­ko­li­ko go­di­na uči­ni­ti da, za­sad ek­pe­ri­men­tal­ni, Adven­tu­re Expo pos­ta­ne vi­šes­tru­ko ve­ći od saj­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.