S ra­dom za­po­če­la mi­ni-si­ra­na obi­te­lji Vr­ho­vec

Žu­pan Ko­žić: Su­bven­ci­oni­ra­mo pos­tav­lja­nje mlje­ko­ma­ta i opre­mu za otva­ra­nje mi­ni-si­ra­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Žu­pan

Stje­pan Ko­žić otvo­rio je u Plu­ski u op­ći­ni Lu­ka mi­ni­si­ra­nu obi­te­lji Vr­ho­vec. Inves­ti­ci­ju vri­jed­nos­ti oko 220.000 ku­na Žu­pa­ni­ja je po­dr­ža­la s bes­po­vrat­nih 95.000 ku­na, utro­še­nih u na­ba­vu neo­p­hod­ne opre­me. Božica i Stje­pan Vr­ho­vec, če­t­vr­ta ge­ne­ra­ci­ja u obi­te­lji ko­ja se ba­vi sto­čar­stvom, kre­nu­li su pri­je dvi­je go­di­ne s pro­da­jom mli­je­ka na mlje­ko­ma­tu, u me­đu­vre­me­nu su pos­ta­vi­li još je­dan, a ‘vi­šak’ mli­je­ka, ko­je­ga su do sa­da prodavali ot­kup­lji­va­či­ma, po­če­li su pre­ra­đi­va­ti u mli­ječ­ne pro­izvo­de. Uz svje­ži sir i vrh­nje, otva­ra­njem mi­ni­si­ra­ne sa­da na tr­ži­šte u Za­gre­bač­koj i Kra­pin­sko­za­gor­skoj žu­pa­ni­ji pla­si­ra­ju 44 raz­li­či­ta ar­tik­la. Žu­pan Ko­žić je na otva­ra­nju­mi­ni­si­ra­ne po­no­vio opre­dje­lje­nje Žu­pa­ni­je da ni­zom mje­ra, pot­po­ra i po­mo­ći po­ma­že po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. “Sto­ča­ri u zad­nje vri­je­me vr­lo te­ško funk­ci­oni­ra­ju. Je­dan od obli­ka na­še po­mo­ći je i su­bven­ci­ja za pos­tav­lja­nje mlje­ko­ma­ta, su­bven­ci­oni­ra­mo ih s 40 pos­to nji­ho­ve vri­jed­nos­ti. Ta­ko­đer, su­bven­ci­oni­ra­mo i opre­mu za otva­ra­nje mi­ni­si­ra­na. Sa­da ih ima­mo de­vet, udru­že­nih u Ces­te si­ra za­gre­bač­ke re­gi­je. Na taj na­čin po­ma­že­mo di­rek­t­nu pro­da­ju na sa­mom OPGu, i ono što je za nas naj­bit­ni­je, os­ta­nak mla­dih na nji­ho­vim og­nji­šti­ma i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta“, re­kao je žu­pan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.