Ku­ri­ja Jan­ko­vić ob­nov­lje­na sred­stvi­ma iz EU fon­do­va

Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ska žu­pa­ni­ja Po­vi­jes­na ba­šti­na u funk­ci­ji tu­riz­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Ku­ri­ja Jan­ko­vić je središnja toč­ka no­vih bi­cik­lis­tič­kih sta­za na po­dru­čju žu­pa­ni­je, ukup­ne du­ži­ne oko 600 ki­lo­me­ta­ra

Hr­vat­ska slo­vi kao ‘zem­lja 1000 oto­ka’, no ma­nje je poz­na­to da smo i zem­lja ko­ja ima pre­ko 1300 dvo­ra­ca i ku­ri­ja. Na po­dru­čju Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ske žu­pa­ni­je na­la­zi se de­se­tak dvo­ra­ca i ku­ri­ja. Ti­je­kom 19. sto­lje­ća na pros­to­ru žu­pa­ni­je raz­ne ple­mić­ke obi­te­lji po­di­za­li su dvor­ce, ku­ri­je i ljet­ni­kov­ce ko­ji da­nas pred­stav­lja­ju zna­ča­jan dio kul­tur­no­po­vi­jes­ne baštine, no uglav­nom su u ru­šev­nom sta­nju. Me­đu­tim, ono što ne­ki vi­de kao ru­še­vi­nu, Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska žu­pa­ni­ja vi­di kao pri­li­ku za ra­zvoj kon­ti­nen­tal­nog tu­riz­ma i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta.

Us­pješ­na pri­ča kon­ti­nen­tal­nog tu­riz­ma za­po­če­la je ob­no­vom ku­ri­je Jan­ko­vić u na­se­lju Ka­pe­la Dvor ne­da­le­ko od Vi­ro­vi­ti­ce. Vi­ro­vi­tič­ko po­drav­ska žu­pa­ni­ja ob­no­vi­la je ku­ri­ju u sklo­pu EU pro­jek­ta ‘Doživite i uži­vaj­te u drav­skoj ni­zi­ni bi­cik­lom’, vri­jed­nog 2,1 mi­li­ju­na eura. Pro­jekt akro­ni­ma ‘Dra­va4Enjoy’ ujed­no je bio naj­ve­ći pro­jekt tu­ris­tič­ke in­fras­truk­tu­re IPA CBC HUHR 20072013.

Ku­ri­ja Jan­ko­vić u Ka­pe­la Dvo­ru pred­stav­lja iz­van­re­dan pri­mjer ob­no­ve i stav­lja­nja u funk­ci­ju tu­riz­ma kul­tur­no­po­vi­jes­ne i gra­di­telj­ske baštine. Pre­na­mi­je­nje­na je u ho­tel ba­šti­nu u ka­te­go­ri­ji če­ti­ri zvjez­di­ce. Po­sje­ti­te­lji­ma je na ras­po­la­ga­nju 18 ele­gant­nih i funk­ci­onal­nih so­ba, kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na i tu­ris­tič­ki in­for­ma­tiv­ni cen­tar, a u pla­nu je i no­vi pro­jekt či­jom će se re­ali­za­ci­jom po­nu­da na­do­pu­ni­ti, wel­l­ness sa­dr­ža­ji­ma, vin­skim ba­rom i cje­lo­vi­tim hor­ti­kul­tur­nim ure­đe­njem oko­li­ša. Ta­ko­đer, ku­ri­ja Jan­ko­vić je središnja toč­ka no­vih bi­cik­lis­tič­kih sta­za na po­dru­čju žu­pa­ni­je, ukup­ne du­ži­ne oko 600 ki­lo­me­ta­ra, ko­je su oz­na­če­ne u sklo­pu pro­je­ka­ta ‘Dra­va4Enjoy’ i ‘Bi­cik­lis­tič­ke ru­te uz Dra­vu’.

Cik­lo­tu­ri­zam je u no­vi­je vri­je­me ras­tu­ći trend u svi­je­tu, ali i Hr­vat­skoj te pred­stav­lja od­li­čan na­čin da se spo­ji ugod­no s ko­ris­nim, od­nos­no da kroz bi­cik­lis­tič­ke ru­te tu­ris­ti upoz­na­ju sve pri­rod­ne lje­po­te ko­je Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska žu­pa­ni­ja nu­di.

PD

Po­sje­ti­te­lji­ma je na ras­po­la­ga­nju 18 ele­gant­nih so­ba, kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na i tu­ris­tič­ki in­for­ma­tiv­ni cen­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.