Ve­le­bit­ske lje­po­te za pro­du­že­tak se­zo­ne

Pro­jekt SPARC Pla­ni­ra se pot­pu­na adap­ta­ci­ja Ce­ro­vač­kih špi­lja i mo­te­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Svi pro­jek­ti nas­lo­nje­ni su na re­zul­ta­te stra­te­škog pro­jek­ta HERA, vri­jed­nog vi­še od osam mi­li­ju­na eura, ko­jeg pro­vo­di Žu­pa­ni­ja

Za­dar­ska žu­pa­ni­ja opre­di­je­li­la se za rav­no­mjer­ni ra­zvoj svo­ga po­dru­čja, na­ro­či­to za ko­ri­šte­nje pri­rod­nih i kul­tur­nih re­sur­sa, ka­ko bi po­ve­ća­la tu­ris­tič­ku atrak­tiv­nost i onih po­dru­čja ko­ja do sa­da ni­su bi­la tu­ris­tič­ki adek­vat­no va­lo­ri­zi­ra­na. Pro­miš­lja­ju­ći o ra­zvo­ju tu­riz­ma u za­le­đu i lič­kom di­je­lu žu­pa­ni­je, Ve­le­bit se de­fi­ni­rao kao iz­u­zet­no za­nim­ljiv kra­ški fe­no­men ko­ji bi se mo­gao is­ko­ris­ti­ti za ra­zvoj tu­riz­ma i pr­vens­tve­no pro­du­že­tak tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Kao tu­ris­tič­ko naj­za­nim­lji­vi­ji dio Ve­le­bi­ta, ako izuz­me­mo po­dru­čje NP Pak­le­ni­ca, je po­dru­čje ko­je je ome­đe­no pri­rod­nim fe­no­me­ni­ma kao što je iz­vor ri­je­ke Zr­ma­nje i ci­je­li tok ri­je­ke Zr­ma­nje, ri­je­ka Bi­je­la, Ka­reš­ni­ca, Ka­rin­sko i No­vi­grad­sko mo­re, Mo­drič špi­lja, Maj­stor­ska ces­ta od Ja­se­ni­ca do Sv. Ro­ka sa Tu­lo­vim gre­da­ma te Ce­ro­vač­ke špi­lje. “Na ci­je­lom tom po­dru­čju u ti­je­ku je pri­pre­ma ni­za in­te­gral­nih pro­je­ka­ta kul­tur­nih ru­ta ko­ji obu­hva­ća­ju ka­ko ob­no­vu kul­tur­ne baštine u svr­hu ra­zvo­ja tu­riz­ma, ta­ko i niz dru­gih pro­jek­t­nih ele­me­na­ta.

Sve te pro­jek­te nas­lo­ni­li smo na re­zul­ta­te stra­te­škog pro­jek­ta HERA vri­jed­nog vi­še od 8.000.000 eura ko­ji ta­ko­đer pro­vo­di Za­dar­ska žu­pa­ni­ja”, is­ti­če Da­vor Lo­nić, pro­čel­nik Uprav­nog odje­la za ra­zvoj i eu­rop­ske pro­ce­se Za­dar­ske žu­pa­ni­je. “Po­seb­no bih na­gla­sio pro­jekt SPARC (Spe­le­olo­ški park Cr­no­pac) ko­ji evo, na­kon vi­še go­di­na pri­pre­ma i pre­zen­ta­ci­ja na svim ra­zi­na­ma, od op­ći­na do mi­nis­tar­sta­va, do­bi­va svo­je pr­ve kon­kret­ne ko­ra­ke”, is­ti­če Lo­nić. Oče­ku­je se da će pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja bi­ti go­to­va u dru­goj po­lo­vi­ci 2016., te da će se na­kon pri­ja­ve na na­tje­čaj MRRFEU za mje­ru 6C2 do­bi­ti sred­stva za iz­grad­nju i adap­ta­ci­ju. U tom slu­ča­ju, do kra­ja 2017. do­bit će­mo pot­pu­no no­vi kom­pleks Ce­ro­vač­kih špi­lja s vr­hun­skim in­ter­pre­ta­cij­sko­po­sje­ti­telj­skim cen­trom.

Pro­jekt pre­dvi­đa ure­đe­nje Gor­nje i Do­nje Ce­ro­vač­ke špi­lje s no­vom ra­s­vje­tom, pris­tup­nin pu­to­vi­ma i šet­ni­com s in­for­ma­tiv­nom sig­na­li­za­ci­jom, te cen­tar za pri­hvat po­sje­ti­te­lja. Pre­dvi­đe­na je i ob­no­va sta­rog mo­te­la, a ure­dit će se i sa­daš­nje par­ki­ra­li­šte gdje će bi­ti pos­tav­lje­ni objek­ti in­ter­pre­ta­cij­skog ka­rak­te­ra.

PD

Ce­ro­vač­ke špi­lje do­bit će no­vu ra­s­vje­tu,

pu­te­ve i šet­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.