Vi­zi­ja s jas­nim re­zul­ta­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Pri­ču ja­ča­nja škol­s­tva u Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­skoj žu­pa­ni­ji za­po­če­li smo pri­je osam go­di­na, a u ne­kim seg­men­ti­ma po­la­ko ju pri­vo­di­mo pos­tav­lje­nim ci­lje­vi­ma. Upra­vo či­nje­ni­ca da je briga o od­goj­no­obra­zov­nom sus­ta­vu naj­važ­ni­ja, ali i naj­zah­tjev­ni­ja ulo­ga ko­ju smo do­bi­li, po­tak­nu­la nas je na odre­đi­va­nje jas­ne vi­zi­je i mi­si­je. Zah­tjev­nu stvar­nost unu­tar škol­skog sus­ta­va us­pješ­no pre­ta­če­mo u od­goj­ne vri­jed­nos­ti gdje je, uz obi­telj i ško­lu, ne­iz­mjer­no važ­na i ulo­ga sre­di­ne u ko­joj ne­ka ins­ti­tu­ci­ja dje­lu­je. Pre­poz­nao je to biv­ši vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ski žu­pan To­mis­lav To­lu­šić, či­je su ri­je­či s jed­nog ko­le­gi­ja rav­na­te­lja svih od­goj­no­obra­zov­nih us­ta­no­va Žu­pa­ni­je vid­lji­ve u sva­koj ško­li.Pri­ču, či­ja je mi­sao vo­di­lja pru­ža­nje jed­na­kih uvje­ta za uče­nje i ra­zvoj sva­kom uče­ni­ku, pre­dvo­di Uprav­ni odjel za škol­s­tvo Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ske žu­pa­ni­je. Ona zah­tje­va kva­li­tet­ne pro­jek­te po­mo­ću ko­jih će­mo os­tva­ri­ti sve ono iz­nad stan­dar­da, a da ne ovi­si­mo is­klju­či­vo o pri­ho­di­ma ko­ji nam pri­pa­da­ju po ne­kim od os­no­va. Ta­ko smo za­po­če­li stva­ra­ti os­nov­ne uvje­te za na­še ško­lar­ce ko­ji, za­jed­no sa svo­jim obi­te­lji­ma, mo­gu os­tva­ri­ti pu­ni po­ten­ci­jal u bi­lo ko­joj od os­nov­nih ško­la i sred­njo­škol­skih us­ta­no­va na po­dru­čju žu­pa­ni­je. Po­seb­nu paž­nju uče­ni­ci­ma po­sve­ću­ju uči­te­lji ko­ji, uz lju­bav pre­ma svom pos­lu, tra­že na­či­ne ka­ko što bo­lje pre­ni­je­ti svo­je zna­nje i po­tak­nu­ti mla­de na uče­nje i is­tra­ži­va­nje. Sa­mo stva­ra­nje pros­tor­nih uvje­ta, bez ko­ri­šte­nja adek­vat­nih me­to­da i po­mo­ći di­dak­tič­kih po­ma­ga­la, ne bi da­va­lo re­zul­ta­te ko­je na­ši uče­ni­ci već sa­da pos­ti­žu. Us­pos­tav­lja­nje do­bre su­rad­nje i dvo­s­mjer­ne ko­mu­ni­ka­ci­je bi­lo je iz­ra­zi­to važ­no u tom pro­ce­su. Vi­zi­ja žu­pa­ni­je je ra­zvoj mi­kro obra­zov­no­od­goj­nog sus­ta­va u ko­jem će se me­đu­sob­nim po­što­va­njem iz­gra­di­ti sus­tav pri­hva­ća­nja i stvo­ri­ti uvje­ti da sva dje­ca i u ovom di­je­lu Hr­vat­ske kroz raz­li­či­te ak­tiv­nos­ti, pro­gra­me i potpore mo­gu pos­ti­za­ti vr­hun­ske re­zul­ta­te. Pri­ča u ko­joj uz os­ni­va­ča sto­je i sve je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ne­što je na što smo ne­iz­mjer­no po­nos­ni, a dra­go mi je što mo­gu re­ći da se ona po­la­ko pri­mi­če ci­lju os­tva­re­nja že­lja i po­tre­ba, kao što to uvi­jek ka­že sa­bor­ski zas­tup­nik Jo­sip Đa­kić.

Gle­da­ju­ći una­trag, unu­tar sa­mo jed­ne ge­ne­ra­ci­je uče­ni­ka iz­gra­đe­no je 27 no­vih po­druč­nih ško­la, pet škol­skih šport­skih dvo­ra­na, dvi­je sred­nje ško­le, je­dins­tve­ni stu­dent­ski res­to­ran, a pros­tor biv­še vo­jar­ne pre­na­mi­je­njen za po­tre­be vi­so­kog uči­li­šta. Ulo­že­nih 150 mi­li­ju­na ku­na su do­bra pod­lo­ga za stva­ra­nje no­vih ku­ri­ku­lu­ma ko­je pro­vo­de na­še sred­nje ško­le, kao što su pro­jek­ti u sklo­pu pre­ko­gra­nič­ne su­rad­nje ko­ji­ma smo za uče­ni­ke s te­ško­ća­ma osi­gu­ra­li jed­na­ke uvje­te ko­je ima­ju i uče­ni­ci re­dov­nog pro­gra­ma. U sre­di­štu na­ših ra­zvoj­nih pro­gra­ma su uče­ni­ci kod ko­jih smo ti­je­kom svih ovih go­di­na na­gra­đi­va­li iz­vr­s­nost i za­la­ga­nje; sva­ke go­di­ne or­ga­ni­zi­ra­mo iz­bor naj­bo­ljeg uče­ni­ka os­nov­nih i sred­njih ško­la, a one naj­bo­lje smo nas­ta­vi­li po­ti­ca­ti sti­pen­di­ja­ma i u dalj­njem ško­lo­va­nju. Pro­jek­ti za bu­duć­nost već su pri­prem­lje­ni: do­ku­men­ta­ci­ja za no­vi uče­nič­ki dom u Vi­ro­vi­ti­ci ko­ji pred­stav­lja naj­vi­šu inves­ti­ci­ju s pla­ni­ra­nim ula­ga­njem od 25 mi­li­ju­na ku­na, za­tim iz­grad­nja sred­nje ško­le u Ora­ho­vi­ci u ko­ju će bi­ti ulo­že­no 23 mi­li­ju­na ku­na te In­dus­trij­sko­obrt­nič­ka ško­la u Vi­ro­vi­ti­ci za ko­ju je pre­dvi­đe­no 20 mi­li­ju­na ku­na. U pla­nu je i grad­nja dvi­je no­ve šport­ske dvo­ra­ne vri­jed­nih 30 mi­li­ju­na ku­na. Sve na­ve­de­no plan­ski je osmiš­lje­no ka­ko bi lo­kal­na za­jed­ni­ca do­bi­la naj­bo­lje uvje­te za ško­lo­va­nje, rad i ži­vot. Iako je Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska žu­pa­ni­ja ma­la žu­pa­ni­ja, ona pom­no os­lu­šku­je po­tre­be lo­kal­ne sre­di­ne. Vje­ru­jem da je ovo pri­ča ko­ja je pri­sut­na di­ljem Hr­vat­ske i ko­ja si­gur­no ima utje­caj na os­ta­nak u ma­njim sredinama jer upra­vo stva­ra­njem bo­ljih uvje­ta za ra­zvoj ma­njih sre­di­na, za­si­gur­no su i bo­lji i si­gur­ni­ji uvje­ti ško­lo­va­nja u ko­ji­ma je po­treb­na i skrb nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja.

mr. sc. Ves­na Še­re­pac,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.