U vr­hu po sred­stvi­ma iz­dvo­je­nim za so­ci­jal­nu skrb

Briga za gra­đa­ne U 2015. iz­dvo­je­no je 61 mi­li­jun ku­na ili 30% pro­ra­ču­na, a ot­pri­li­ke is­to bit će i 2016.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Na

sjed­ni­ci Sa­vje­ta za so­ci­jal­nu skrb pri­hva­će­no je Iz­vješ­će o ra­du Sa­vje­ta za so­ci­jal­nu skrb za 2015. go­di­nu. Osim spo­me­nu­tog, na sjed­ni­ci su iz­ne­se­ni po­da­ci o utro­še­nim fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma za po­je­di­ne pro­gra­me so­ci­jal­ne skrbi iz Pro­ra­ču­na Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je. Za pro­gra­me so­ci­jal­ne skrbi iz­dvo­je­no je oko 61 mi­li­jun ku­na, što iz­no­si oko 30% pro­ra­ču­na. U spo­me­nu­tu ci­fru ula­ze sred­stva iz de­cen­tra­li­zi­ra­nih funk­ci­ja, tj. sred­stva ko­ja dr­ža­va pre­ko žu­pa­ni­ja stav­lja u raz­ne us­ta­no­ve so­ci­jal­ne skrbi, a ko­ja su 2015. iz­no­si­la oko 7,7 mil. ku­na.

Slje­de­ći dio od­no­si se na so­ci­jal­nu skrb iz­nad za­kon­skih stan­dar­da što je ukup­no iz­no­si­lo pre­ko mi­li­jun i 935 ti­su­ća ku­na. “Spo­me­nu­ti po­da­ci do­ka­zu­ju da smo jed­na od Žu­pa­ni­ja ko­ja naj­vi­še bri­ne za sve svo­je gra­đa­ne, a po­seb­no one naj­po­treb­ni­je, i ko­ja je u vr­hu po iz­dvo­je­nim fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma za pro­gra­me so­ci­jal­ne skrbi” re­kao je za­mje­nik žu­pa­na Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je Alen Ki­šić i na­gla­sio ka­ko se u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­ju iz­da­va­nja ot­pri­li­ke is­tih ra­zi­na fi­nan­cij­skih sred­sta­va, no kre­nut će se i s edu­ka­ci­jom ro­di­te­lja i ro­di­lja kao je­dan no­vi pro­gram ko­ji pro­vo­di Žu­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.