Ujed­na­čen ra­zvoj svih di­je­lo­va žu­pa­ni­je

Vla­di­mir Šiš­lja­gić, osječ­ko-ba­ranj­ski žu­pan, go­vo­ri o po­te­zi­ma i mje­ra­ma ko­ji bi žu­pa­ni­ju tre­ba­li uči­ni­ti po­želj­ni­jim pros­to­rom za ži­vot i rad

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ZUPANJA -

Vla­di­mir Šiš­lja­gić, osječ­ko­ba­ranj­ski žu­pan, go­vo­ri o stva­ra­nju uvje­ta za bo­lji ži­vot u Žu­pa­ni­je kroz po­ti­ca­je i pro­gra­me okre­nu­te mla­di­ma, ne­za­pos­le­ni­ma i so­ci­jal­no ugro­že­ni­ma.

Na ko­ji na­čin Žu­pa­ni­ja po­ma­že ra­zvo­ju op­ći­na i gra­do­va?

Ujed­na­čen ra­zvoj svih di­je­lo­va Osječ­ko­ba­ranj­ske žu­pa­ni­je nas­to­ji se os­tva­ri­va­ti u svim seg­men­ti­ma ži­vo­ta. Na pri­mjer, sa­mo dvi­je od svih os­nov­nih ško­la ne­ma­ju šport­sku dvo­ra­nu, no u ti­je­ku je i nji­ho­va iz­grad­nja. Uz potpore Žu­pa­ni­je gra­de se ili ob­nav­lja­ju druš­tve­ni do­mo­vi, pros­to­ri­je va­tro­gas­nih dru­šta­va, lo­va­ca, KUDo­va, gra­de se igrališta za dje­cu i mla­dež, ure­đu­ju no­gos­tu­pi, ces­te i dru­ga ko­mu­nal­na in­fras­truk­tu­ra. Tak­vim inves­ti­ci­ja­ma u kva­li­tet­nu ko­mu­nal­nu i druš­tve­nu in­fras­truk­tu­ru ru­ral­na po­dru­čja nas­to­ji­mo uči­ni­ti po­želj­ni­ma za ži­vot sta­nov­niš­tva, a ti­me i nji­hov os­ta­nak na tom pros­to­ru. Pri to­mu Žu­pa­ni­ja pre­poz­na­je i mo­guć­nos­ti ko­je se pru­ža­ju kroz pro­ved­bu mje­ra iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za raz­dob­lje 2014.2020., mje­re M07.

Što ra­di Žu­pa­ni­ja ka­ko bi mla­di os­ta­li na ru­ral­nim pros­to­ri­ma?

Op­ći­ne i gra­do­vi ko­ji ima­ju kva­li­tet­nu ko­mu­nal­nu i druš­tve­nu in­fras­truk­tu­ru lak­še stva­ra­ju po­zi­tiv­no okru­že­nje u ko­mu i mla­di na­la­ze mo­guć­nos­ti za za­poš­lja­va­nje te za pri­mje­ren ži­vot­ni stan­dard, što ujed­no zna­či i nji­hov os­ta­nak u ru­ral­nom pros­to­ru. Uz to, Žu­pa­ni­ja po­ti­če i po­ma­že po­du­zet­nič­ke ini­ci­ja­ti­ve te omo­gu­ća­va edu­ka­ci­je. Na pri­mjer, ra­zvi­ja­njem ru­ral­nog tu­riz­ma že­li­mo omo­gu­ći­ti i mla­di­ma da si kroz po­ve­zi­va­nje po­ljo­pri­vred­nih i ne­po­ljo­pri­vred­nih dje­lat­nos­ti osi­gu­ra­ju mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja, i to pre­uzi­ma­njem i nas­tav­lja­njem pos­lo­va ve­za­nih uz obi­telj­sku tra­di­ci­ju ili za­po­či­nja­njem vlas­ti­tih po­du­zet­nič­kih ak­tiv­nos­ti.

Kak­vi su po­da­ci o za­pos­le­nos­ti mla­dih u Žu­pa­ni­ji i ko­ji su pla­no­vi na ra­zi­ni Žu­pa­ni­je za za­pos­le­nje mla­dih lju­di?

Pro­ci­je­nje­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u Osječ­ko­ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji u si­ječ­nju 2016. iz­no­si­la je 28,7% (32.815 oso­ba), a u si­ječ­nju 2015. go­di­ne iz­no­si­la 31,4%. Ka­ko je pro­ci­je­nje­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u Hr­vat­skoj 17,3% jas­no je ko­li­ko je ovaj pro­blem iz­ra­žen i alar­man­tan. Gle­da­no pre­ma do­bi, naj­ve­ći udio u re­gis­tri­ra­noj ne­za­pos­le­nos­ti ima­ju oso­be sta­ri­je od 50 go­di­na (29,2%), dok udio mla­dih oso­ba u do­bi od 15 do 24 go­di­ne iz­no­si 18,8%. Iz­me­đu os­ta­lih pro­je­ka­ta, Osječ­ko­ba­ranj­ska žu­pa­ni­ja sva­ke go­di­ne or­ga­ni­zi­ra i fi­nan­ci­ra pro­jekt ‘Po­ti­ca­nje za­poš­lja­va­nja kroz struč­no os­po­sob­lja­va­nje ne­za­pos­le­nih oso­ba’.

Nji­me je proš­le go­di­ne obu­hva­će­no 60 ne­za­pos­le­nih oso­ba, i to raz­li­či­tih ci­lja­nih sku­pi­na. Za pro­vo­đe­nje pro­je­ka­ta po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja u raz­dob­lju od 2004. do kra­ja 2015. iz pro­ra­ču­na Žu­pa­ni­je iz­dvo­je­no je vi­še od 2,74 mi­li­ju­na ku­na, a os­po­sob­lja­va­nje je proš­lo ukup­no 809 ne­za­pos­le­nih oso­ba.

Ko­je pro­jek­te u di­je­lu so­ci­jal­nih us­lu­ga bi iz­dvo­ji­li u pro­tek­lih go­di­nu da­na?

Uz us­lu­ge ko­je pru­ža­ju do­mo­vi za sta­ri­je i ne­moć­ne oso­be Osijek, Đa­ko­vo i Be­li Ma­nas­tir te us­lu­ge Cen­tra za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u ok­vi­ru ko­jeg je i Sk­lo­ni­šte za žr­tve obi­telj­skog na­si­lja, is­ti­čem još ne­ke od us­lu­ga i da­va­nja ko­ja se financiraju iz pro­ra­ču­na Žu­pa­ni­je. Žu­pa­ni­ja već du­ži niz go­di­na fi­nan­ci­ra pro­jekt ‘In­k­lu­zi­je – rad­na oku­pa­ci­ja šti­će­ni­ka’, a po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne su­fi­nan­ci­ra­la je i stam­be­nu za­jed­ni­cu za dje­voj­ke bez od­go­va­ra­ju­će ro­di­telj­ske skrbi ko­ju vo­di Udru­ga Bre­za. Već du­ži niz go­di­na su­fi­nan­ci­ra se pro­gram psi­ho­so­ci­jal­ne po­dr­ške dje­ci obo­lje­loj od ma­lig­nih bo­les­ti i nji­ho­vim obi­te­lji­ma ko­ji pro­vo­di Udru­ga ‘Mo­je di­je­te’. Od stu­de­nog 2014. su­fi­nan­ci­ra se rad po­lud­nev­nog bo­rav­ka za oso­be s inva­li­di­te­tom u Bri­ješ­ću. Po­seb­no is­ti­če­mo i fi­nan­ci­ra­nje puč­ke kuhinje Ca­ri­ta­sa u Osi­je­ku sa 200.000 ku­na go­diš­nje.

PD

Vla­di­mir Šiš­lja­gić, žu­pan Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.