DO­BI­TI DO 50 POS­TO

UNIQA OČE­KU­JE PAD

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Do­bit aus­trij­skog osi­gu­ra­va­te­lja Uniqe po­rast će idu­će go­di­ne za­hva­lju­ju­ći pre­us­tro­ju, ka­zao je u pe­tak u raz­go­vo­ru za aus­trij­ske me­di­je iz­vr­š­ni di­rek­tor An­dre­as Bran­d­stet­ter, dok bi u ovoj go­di­ni tre­ba­la bi­ti znat­no ma­nja, iz­me­đu os­ta­log zbog ni­skih ka­mat­nih sto­pa i sla­bih gos­po­dar­skih iz­gle­da. Osi­gu­ra­va­telj pla­ni­ra obje­di­ni­ti če­ti­ri di­je­la pos­lo­va­nja u ma­tič­noj Aus­tri­ji i sma­nji­ti broj čla­no­va upra­ve, što bi tre­ba­lo do­ni­je­ti “re­le­van­tan dvoz­na­men­kas­ti mi­li­jun­ski do­pri­nos go­diš­njem ope­ra­tiv­nom re­zul­ta­tu, i to u pu­noj mje­ri po­čev­ši od 2017.”, ka­zao je Bran­d­stet­ter u raz­go­vo­ru za aus­trij­ski dnev­nik Ku­ri­er. U fi­nan­cij­skoj go­di­ni 2016. Uniqa oče­ku­je pad do­bi­ti i do 50 pos­to, pri­op­će­no je iz aus­trij­ske kom­pa­ni­je u go­diš­njem pos­lov­nom iz­vješ­ću.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor An­dre­as Bran­d­stet­ter

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.