Me­đu­na­rod­ni ko­mi­tet

Poslovni Dnevnik - - U FOKUSU -

Na­gra­de do­dje­lju­je 16 struč­nja­ka

Me­đu­na­rod­ni ko­mi­tet za do­dje­lu na­gra­da i priz­na­nja za do­pri­nos ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva ”Stva­ra­te­lji za sto­lje­ća“či­ni 16 struč­nja­ka iz po­dru­čja eko­no­mi­je, po­du­zet­niš­tva, mar­ke­tin­ga, me­nadž­men­ta i fi­nan­ci­ja, iz de­vet europ­skih ze­ma­lja: prof. dr. Sin­ša Za­rić, pred­sjed­nik Ko­mi­te­ta (Sr­bi­ja); prof. dr. Franz Sc­ha­usber­ger, po­čas­ni član Ko­mi­te­ta (Aus­tri­ja); dr. Ber­n­hard Pres­tel, po­čas­ni član Ko­mi­te­ta (Nje­mač­ka / Švi­car­ska); prof. dr. Re­in­hard Pri­ebe, po­čas­ni član Ko­mi­te­ta (Nje­mač­ka); prof. dr. Bi­lja­na Se­ku­lov­ska-Ga­ber, za­mje­ni­ca pred­sjed­ni­ka Ko­mi­te­ta (Ma­ke­do­ni­ja); prof. dr. sc. Ve­li­mir Sri­ća, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Ko­mi­te­ta (Hr­vat­ska); prof. dr. Ju­gos­lav Jo­vi­čić, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Ko­mi­te­ta (BiH); dr. San­dra Šva­ljek, član Ko­mi­te­ta (Hr­vat­ska); prof. dr. Ne­nad Br­kić, član Ko­mi­te­ta (BiH); mr. sci. Franc Pan­gerl, član Ko­mi­te­ta (Slo­ve­ni­ja); mag. oec. Ves­na Cvitanović, član Ko­mi­te­ta (Hr­vat­ska); prof. dr. Alek­san­dar An­dre­je­vić, član Ko­mi­te­ta (Sr­bi­ja); prof. dr. sc. Slavica Sin­ger, član Ko­mi­te­ta (Hr­vat­ska); prof. dr. Ba­hri­ja Umi­ha­nić, član Ko­mi­te­ta (BiH); dr. Sa­nja Po­po­vić – Pan­tić, član Ko­mi­te­ta (Sr­bi­ja); dr. Osman Eju­pi, pri­dru­že­ni član Ko­mi­te­ta/kon­zul­tant (Ko­so­vo).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.