Do­pri­nos pro­mo­ci­ji po­du­zet­niš­tva

Poslovni Dnevnik - - U FOKUSU / STVARATELJI ZA STOLJEĆA -

Ma­ke­don­ski re­cept za poduzetnice

Aso­ci­ja­ci­ja pos­lov­nih že­na Ma­ke­do­ni­ja spe­ci­fi­čan je i kom­pe­tent­ni part­ner u di­ja­lo­gu iz­me­đu vlas­ti, nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i pri­vat­nog sek­to­ra, što pri­do­no­si druš­tve­nom i gos­po­dar­skom ra­zvo­ju, s po­seb­nim na­gla­skom na žen­sko po­du­zet­niš­tvo kao čim­be­nik gos­po­dar­skog ras­ta. Udru­ga igra vo­de­ću ulo­gu u or­ga­ni­zi­ra­nju di­ja­lo­ga i su­rad­nje iz­me­đu pos­lov­nih že­na u ci­lju po­du­pi­ra­nja i pro­mi­ca­nja že­na po­du­zet­ni­ca u Ma­ke­do­ni­ji i re­gi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.