Uni­ka­tan i per­so­na­li­zi­ran pok­lon za sva­ku pri­go­du

Do­bra ide­ja Svi do­dat­ni ele­men­ti pro­izvo­de se na 3D prin­te­ru, a ok­vi­ri su cr­ne ili bi­je­le bo­je

Poslovni Dnevnik - - U FOKUSU / STVARATELJI ZA STOLJEĆA - MARTA DUIĆ

Fi­guRa­mu Ma­je Ku­šan či­ne fi­gu­ri­ca, po­za­di­na i ok­vir, a po­vez­ni­ca je osob­nost kli­jen­ta za ko­jeg se iz­ra­đu­je

Fi­guRa­ma, je­dins­tve­ni pok­lon i us­po­me­na ko­ju ra­di Ma­ja Ku­šan na tr­ži­štu je pri­sut­na od kra­ja 2015. go­di­ne. Ka­ko ka­že auto­ri­ca Ma­ja Ku­šan, na tu za­mi­sao doš­la je ka­da je bi­la po­zva­na na svad­bu dra­gih pri­ja­te­lja.

“Dvo­je lju­di po­či­nju za­jed­nič­ki ži­vot, uvi­jek se pok­la­nja odre­đe­ni asor­ti­man pok­lo­na, za ku­ću, sli­ke, no­vac i slič­no. Ne­ka­ko mi to ni­je bi­lo do­volj­no i raz­miš­lja­la sam što da im pok­lo­nim, ne­što vr­lo osob­no što je us­po­me­na na taj tre­nu­tak u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma i na na­še pri­ja­telj­stvo. Pa­lo mi je na pa­met da uok­vi­rim fi­gu­ri­ce mla­de­na­ca i na­pra­vim im us­po­me­nu na taj dan. Fi­gurRa­ma se svi­ma ja­ko svi­dje­la, pa sam usko­ro na­pra­vi­la “Di­plo­man­ti­cu” pri­ja­te­lji­ci kao pok­lon pri­li­kom pro­mo­ci­je”, objas­ni­la nam je svo­je po­čet­ke Ma­ja Ku­šan,

Ka­ko tvr­di, na­kon to­ga lju­di su se po­če­li za­ni­ma­ti za Fi­gurRa­me, a njoj kao autorici no­ve ide­je sa­mo na­vi­ru, bu­du­ći da su kom­bi­na­ci­je i mo­guć­nos­ti za iz­ra­du Fi­guRa­me do­is­ta be­sko­nač­ne. Fi­gurRa­ma ok­vi­re ra­dim u obi­telj­skom ure­du Stu­dio Ku­šan, tvrt­ki či­ja je pri­mar­na dje­lat­nost ar­hi­tek­tu­ra.

“Ide­ja je doš­la spon­ta­no, a do re­ali­za­ci­je je proš­lo vr­lo krat­ko vri­je­me. Is­kus­tvo ma­ke­ti­ra­nja, mo­de­li­ra­nja i 3D prin­ta­nja je uve­li­ko ubr­za­lo re­ali­za­ci­ju sa­me ide­je. Fi­gurRa­ma je ma­te­ri­ja­li­zi­ra­na us­po­me­na na odre­đe­ni tre­nu­tak u ži­vo­tu oso­be za ko­ju se iz­ra­đu­je”, tvr­di Ku­šan,

Os­nov­na ide­ja Fi­guRa­ma je vr­lo jed­nos­tav­na, na- ime sas­to­ji se od tri os­nov­na ele­men­ta od­nos­no fi­gu­ri­ce s do­da­ci­ma, po­za­di­ne, te jed­nos­tav­nog cr­nog ili bi­je­log ok­vi­ra. Če­t­vr­ti ele­ment ko­ji po­ve­zu­je pret­hod­na tri je osob­nost kli­jen­ta za ko­ju se iz­ra­đu­je. Do­da­ci se iz­ra­đu­ju po­mo­ću 3D prin­te­ra.

“U ovih ne­ko­li­ko mje­se­ci ko­li­ko je Fi­gurRa­ma ak­tiv­na na tr­ži­štu re­ak­ci­je su od­lič­ne. Pu­bli­ci se ja­ko svi­đa ide­ja per­so­na­li­zi­ra­nog i is­to­vre­me­no uni­kat­nog pok­lo­na dra­gim oso­ba­ma. Tru­dim se is­pu­ni­ti sve že­lje i što bo­lje pri­ka­za­ti oso­bu ko­joj je Fi­gurRa­ma na­mi­je­nje­na”, po­ru­ču­je Ku­šan.

Fi­guRa­ma se iz­ra­đu­je u ar­hi­tek­ton­skom ure­du, a no­ve kom­bi­na­ci­je za iz­ra­du ovog uni­kat­nog pok­lo­na su bez­broj­ne

Ako ima­te do­bru po­du­zet­nič­ku ide­ju, kon­tak­ti­raj­te nas na te­le­fon: 01/6326-000 ili e-ma­il: re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.