Praz­no 15% pos­lov­nih pros­to­ra i 11% sta­no­va ‘lo­ka­la­ca’

Re­vi­zor­ski na­laz Od 86 ml­rd. ku­na imo­vi­ne žu­pa­ni­je, gra­do­vi i op­ći­ne go­diš­nje utr­že 900 mi­li­ju­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Kra­jem 2014. iz­van funk­ci­je bio je sva­ki sed­mi pos­lov­ni pros­tor (njih 3473) te sva­ki de­ve­ti stan, tj. 1979 sta­no­va u vlas­niš­tvu ‘lo­ka­la­ca’

Ak­ti­vi­ra­nje mr­tvog ka­pi­ta­la u vlas­niš­tvu dr­ža­ve pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić od pr­vo­ga da­na is­ti­če kao važ­nu po­lu­gu u Vla­di­nim pla­no­vi­ma za kro­će­nje jav­nog du­ga. A ako je su­di­ti pre­ma naj­no­vi­jem iz­vješ­ću Dr­žav­nog ure­da za reviziju, i na ra­zi­ni lo­kal­ne dr­ža­ve, za ko­ju se ove go­di­ne oče­ku­je oko po­la mi­li­jar­de ku­na de­fi­ci­ta, ima dos­ta po­ten­ci­ja­la za oživ­lja­va­nje mr­tvih ka­pi­ta­la.

Žu­pa­ni­je, gra­do­vi i op­ći­ne su s kra­jem 2014. is­ka­za­le 112 mi­li­jar­di ku­na ukup­ne imo­vi­ne, od če­ga se na ne­fi­nan­cij­sku (sta­no­ve, pos­lov­ne pros­to­re, zem­lji­šta i sl.) od­no­si čak 86 mi­li­jar­di. Vi­še od po­lo­vi­ce vri­jed­nos­ti či­ne gra­đe­vin­ski objek­ti (44 ml­rd.), na zem­lji­šta ot­pa­da tre­ći­na (28,5 ml­rd.), a na tzv. imo­vi­nu u pri­pre­mi bli­zu 13 pos­to ili 11 mi­li­jar­di. Ras­po­la­ga­njem ne­kret­ni­na­ma u raz­dob­lju od 2012. do 2014. ‘lok a l - ci’ su os­tva­ri­li 2,8 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, što zna­či u pro­sje­ku 930 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, po­ka­zu­je iz­vješ­će DURa o re­vi­zi­ji učin­ko­vi­tos­ti nji­ho­va uprav­lja­nja i ras­po­la­ga­nja ne­kret­ni­na­ma. Pri­bliž­no če­t­vr­ti­nu pri­ho­da 2014. do­ni­je­li su im za­ku­pi pos­lov­nih pros­to­ra, oko tre­ći­ne su utr­ži­li pro­da­jom zem­lji­šta, a 10-ak pos­to pro­da­ja­ma i za­ku­pi­ma sta­no­va.

Ne­kret­ni­ne u vlas­niš­tvu JLPS uklju­ču­ju ukup­no 22.425 pos­lov­nih pros­to­ra po­vr­ši­ne 3,6 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra, za­tim 18.370 sta­no­va po­vr­ši­ne 933.762 ‘kva­dra­ta’, te gra­đe­vin­ska zem­lji­šta ukup­ne po­vr­ši­ne 338,2 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra. Dok dio tih ne­kret­ni­na ko­ris­te sa­me lo­kal­ne je­di­ni­ce, a dio ih iz­najm­lju­ju, kra­jem 2014. iz­van funk­ci­je bio je sva­ki sed­mi pos­lov­ni pros­tor (njih 3473) te sva­ki de­ve­ti stan tj. 1979 sta­no­va u nji­ho­vu vlas­niš­tvu.

“Za na­ve­de­ne ne­kret­ni­ne ni­su po­du­zi­ma­ne dos­tatn e ak­tiv­nos­ti za nji­ho­vo stav­lja­nje u funk­ci­ju”, na­vo­de dr­žav­ni re­vi­zo­ri. Me­đu za­mjer­ka­ma lo­kal­nim vlas­ti­ma is­ti­ču i da kod stje­ca­nja po­je­di­nih ne­kret­ni­na “ni­su obav­lja­ne ana­li­ze ko­ji­ma bi se ut­vr­di­la eko­nom­ska oprav­da­nost stje­ca­nja”. Na­ime, ne­ke lo­kal­ne je­di­ni­ce ko­je ima­ju pos­lov­ne pros­to­re i ne ko­ris­te ih, is­to­dob­no su za svo­je po­tre­be ili po­tre­be svo­jih pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka uzi­ma­le u za­kup od­nos­no ku­po­va­le pos­lov­ne pros­to­re.

Uza sve, re­vi­zo­ri DUR-a us­ta­no­vi­li su i da se 438 pos­lov­nih pros­to­ra ko­ris­ti bes­prav­no, od če­ga se bez va­lja­ne prav­ne os­no­ve ili su­prot­no ugo­vo­re­nim uvje­ti­ma (zbog če­ga se vo­de pos­tup­ci ra­di is­e­lje­nja) naj­vi­še njih, čak 412, ko­ris­ti u Gra­du Za­gre­bu.

Split Skup­šti­na vje­rov­ni­ka u ste­čaj­nom pos­tup­ku nad Sport­skim gra­dom TPN, tvrt­kom ko­ja uprav­lja Spa­la­di­um are­nom, od­lu­či­la je da će ta tvrt­ka nas­ta­vi­ti pos­lo­va­nje, da će se dvo­ra­na pro­da­ti, a na­kon pro­cje­ne, ko­ja će tra­ja­ti oko mje­sec da­na, pris­tu­pit će se draž­bi. Na pi­ta­nje tko bi mo­gao bi­ti ku­pac, ste­čaj­ni upra­vi­telj Pe­ri­ca Mi­tro­vić od­go­vo­rio je: “Re­al­no, vlas­nik are­ne će mo­ra­ti bi­ti Grad, a os­ta­lih 15.000 kva­dra­ta po­vr­ši­ne otkupit će net­ko od inves­ti­to­ra”. Er­ste Gro­up ban­ka AG i Unicre­dit ban­ka AG kao raz­luč­ni vjerovnici po­tra­žu­ju oko 400 mi­li­ju­na ku­na, Za­ba 88 mi­li­ju­na ku­na, a ukup­ne traž­bi­ne svih vje­rov­ni­ka su ve­će od 600 mi­li­ju­na ku­na. Mi­tro­vić je na skup­šti­ni vje­rov­ni­ka upo­zo­rio da bi zbog fi­nan­cij­skih te­ško­ća mo­gao bi­ti blo­ki­ran ra­čun tvrt­ke Sport­sko­ga gra­da TPN, što bi ugro­zi­lo i do­ga­đa­je u Spa­la­di­um are­ni jer ta tvrt­ka za ko­mu­na­li­je i osi­gu­ra­nje du­gu­je oko 6 mil. kn. Po­zvao je Grad Split, RH i raz­luč­ne vje­rov­ni­ke na žu­ran do­go­vor.

* u mi­li­jar­da­ma ku­na

Vri­jed­nost ne­fi­nan­cij­ske imo­vi­ne lo­kal­nih je­di­ni­ca 2014.*

Na­kon pro­cje­ne, draž­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.