‘Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska’

Je­di­no nas po­du­zet­niš­tvo mo­že iz­vu­ći iz kri­ze, zas­lu­žu­je fes­ti­val

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Fes­ti­val star­ta u Du­brov­ni­ku 18. ožuj­ka, a po­nu­dit će pro­daj­ne saj­mo­ve, edu­ka­tiv­ne i ku­li­nar­ske ra­di­oni­ce...

Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova ‘Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska’ no­vi je pro­jekt Pos­lov­nog dnev­ni­ka, Ve­čer­njeg lis­ta i 24 sa­ta ko­ji se s ci­ljem po­pu­la­ri­za­ci­je po­du­zet­niš­tva or­ga­ni­zi­ra u 15 gra­do­va Hr­vat­ske, a star­ta 18. ožuj­ka u Du­brov­ni­ku. U sklo­pu fes­ti­va­la odr­žat će se pro­daj­ni saj­mo­vi, pre­zen­ti­ra­ti sta­ri za­na­ti, or­ga­ni­zi­ra­ti le­pe­za edu­ka­tiv­nih i ku­li­nar­skih ra­di­oni­ca. “Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska lo­gi­čan je nas­ta­vak edu­ka­tiv­nog pro­jek­ta Pos­lov­ni uz­let. Uvje­ren sam da će­mo s part­ne­ri­ma stvo­ri­ti ja­ku ali­jan­su da po­du­zet­niš­tvo sta­vi­mo na me­dij­ski pi­je­des­tal i po­ka­že­mo da su po­du­zet­ni­ci esen­ci­jal­ni dio druš­tva”, re­kao je glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Mis­lav Ši­ma­to­vić pred­stav­lja­ju­ći pro­jekt i part­ne­re.

Vi­še nov­ca po­du­zet­ni­ci­ma

Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta ovim pro­jek­tom nas­tav­lja tro­go­diš­nju su­rad­nju s Pos­lov­nim dnev­ni­kom. “Poduprijet će­mo sva­ku ma­ni­fes­ta­ci­ju za pot­po­ru po­du­zet­niš­tvu ko­li­ko bu­de­mo mo­gli”, ka­že re- sor­ni mi­nis­tar Dar­ko Hor­vat. Mi­nis­tar­stvo na či­jem je če­lu je­dan je od ‘do­bit­ni­ka’ ve­ćim bu­dže­tom ne­go la­ni ra­di bo­ljeg pov­la­če­nja EU nov­ca. “Mo­ra­mo po­ja­ča­ti na­ci­onal­nu kom­po­nen­tu 15%, za­to ra­di­mo re­kons­truk­ci­ju pra­vi­la na­tje­ča­ja jer je pro­je­ka­ta pu­no, ali su pra­vi­la bi­la ne­do­hvat­lji­va”, re­kao je Hor­vat do­da­ju­ći da je u pri­pre­mi šest no­vih na­tje­ča­ja. Obol pro­jek­tu da­le su i žu­pa­ni­je ko­je uz eduk­ci­je po­du­pi­ru po­du­zet­ni­ke ni­zom mje­ra i po­ti­ca­ja. “

Raz­bi­ti lo­šu fa­mu

Zna­mo što že­li­mo, kuda vo­zi­mo. Jas­no je da nas po­du­zet­niš­tvo je­di­no mo­že iz­vu­ći iz kri­ze”, po­ru­čio je Goran Pa­uk iz Za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja. Osi­gu­ra­nje bo­lje kli­me za pos­lo­va­nje glav­ni je cilj obi­ju ko­mo­ra, HGK i HOK-a. Osim uki­da­nja ener­get­skog certifikata za ma­le iz­najm­lji­va­če, pot­pred­sjed­nik HGK Že­li­mir Kra­ma­rić re­kao je da Ko­mo­ra, uz os­ta­lo, ra­di na no­vim pra­vi­li­ma za ar­bi­traž­no su­di­šte pa će po­du­zet­ni­ci mo­ći za­vr­ši­ti pro­ces u tri mje­se­ca, a Vla­di je pred­lo­že­no i da re­gis­tar svih tr­go­vač­kih dru­šta­va bu­de pri HGK, što bi ubr­za­lo pos­tu­pak re­gis­tra­ci­je. “Sve ak­tiv­nos­ti ko­je pro­vo­di­mo idu pre­ma na­šim čla­ni­ca­ma, ko­jih je 99% ma­lih i sred­njih. Za­to je pri­rod­no da po­dr­ži­mo ovaj pro­jekt”, re­kao je Kra­ma­rić. Čel­nik Obrt­nič­ke ko­mo­re Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec vri­jed­nost pro­jek­ta vi­di i u pri­li­ci da se raz­bi­je fa­ma da su po­du­zet­ni­ci i obrt­ni­ci lo­po­vi, ali i pre­dra­su­da da je tro­go­diš­nje sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje mla­dih ma­nje vri­jed­no.

U sklo­pu fes­ti­va­la bit će odr­ža­ni i gas­tro showo­vi, za što će se po­bri­nu­ti ku­li­nar­ski stu­dio ‘Maj­stor ku­har’ Bran­ka Og­nje­no­vi­ća. “U pro­jekt smo se uklju­či­li jer se nji­me li­je­po mo­že pri­ka­za­ti na­ša gas­tro­no­mi­ja i zna­nje te lju­di­ma pri­bli­ži­ti vri­jed­nos­ti na­še kuhinje”, po­ru­čio je Og­nje­no­vić. Za za­bav­ni dio pro­gra­ma po­bri­nut će se glaz­be­nik Ivan Zak i gru­pa Op­ća opas­nost.

PODUPRIJET ĆE­MO SVA­KU MA­NI­FES­TA­CI­JU ZA POT­PO­RU PO­DU­ZET­NIŠ­TVU

Dar­ko Hor­vat mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

M. Ši­ma­to­vić, D. Hor­vat, G. Pa­uk, D. Ra­no­ga­jec, Ž. Kra­ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.