In­ku­ba­tor TICM u Ča­kov­cu ra­di za Mer­ce­des i BMW

ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Teh­no­lo­gi­ja U Teh­no­lo­ško-ino­va­cij­skom cen­tru Me­đi­mu­rje prev­la­da­va­ju IT tvrt­ke

Zbog ni­skih pro­sječ­nih pla­ća, u Me­đi­mur­ju že­le stvo­ri­ti in­dus­tri­je s ve­ćom do­da­nom vri­jed­noš­ću

Me­đi­mu­rje je kraj već de­set­lje­ći­ma poz­nat po po­du­zet­niš­tvu, ali i po re­la­tiv­no ni­skim pro­sječ­nim pla­ća­ma. Sto­ga u Ča­kov­cu po­ku­ša­va­ju sve ka­ko bi stvo­ri­ti pre­du­vje­te za po­kre­ta­nje i pos­lo­va­nje in­dus­tri­ja ko­je u svo­jem ra­du tre­ba­ju vi­so­ko­obra­zo­va­ne lju­de ko­ji ra­de na us­lu­ga­ma i pro­izvo­di­ma ve­će do­da­ne vri­jed­nos­ti i po­s­lje­dič­no ima­ju ve­će pla­će.

Do­da­na vri­jed­nost

Na tom tra­gu je 2007. i po­kre­nut Teh­no­lo­ško ino­va­cij­ski cen­tar Me­đi­mu­rje ( TICM) u Ča­kov­cu. Ka­ko po­jaš­nja­va Ivan Plač­ko, di­rek­tor TICMa, o ovak­voj ins­ti­tu­ci­ji se po­če­lo raz­miš­lja­ti 10ak go­di­na pri­je, no uvje­ti za os­ni­va­nju su stvo­re­ni tek kad je hr­vat­ska Vla­da pre­ni­je­la vlas­niš­tvo nad biv­šim vo­jar­na­ma na sam Grad Čakovec.

“Re­gi­onal­na ra­zvoj­na agen­ci­ja REDEA od­mah po pri­je­no­su vlas­niš­tva nad vo­jar­nom use­lja­va u biv­šu zgra­du za­po­vjed­niš­tva i po­či­nje s in­ten­ziv­nim ra­dom na pri­pre­mi sve­ga što je po­treb­no za po­kre­ta­nje Teh­no­lo­ško­ino- va­cij­skog cen­tra Me­đi­mu­rje. Sret­na okol­nost je bi­la i pos­to­ja­nje pro­gra­ma TEHCRO na­mi­je­nje­nog iz­grad­nji teh­no­lo­gij­ske in­fras­truk­tu­re ko­ji je vo­dio BICRO. Pro­jekt je odo­bren za fi­nan­ci­ra­nje i 2009. go­di­ne po­či­nje­mo s ra­dom na po­kre­ta­nju TICMa uz su­fi­nan­ci­ra­nje BICROa i Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je”, po­jaš­nja­va Plač­ko.

U TICMu ka­žu da je pre­du­vjet za ula­zak u in­ku­ba­tor da tvrt­ka ra­zvi­ja no­vi pro­izvod ili us­lu­gu ko­ris­te­ći no­ve teh­no­lo­gi­je te da za­poš­lja­va vi­so­ko­obra­zo­va­ne struč­nja­ke. Kroz TICMov sus­tav in­ku­ba­ci­je do­sad je proš­lo 31 po­du­ze­će. Ra­di se, pri­je sve­ga, o in­for­ma­tič­kim po­du­ze­ći­ma pri­lič­no ši­ro­kog spek­tra dje­lat­nos­ti. Ve­ći­na se ba­vi ra­zvo­jem apli­ka­ci­ja za de­sk­top i mo­bil­ne plat­for­me ili ra­zvo­jem elek­tro­nič­kih kom­po­nen­ti, ali ima i ti­mo­va ko­ji se ba­ve in­ter­net mar­ke­tin­gom. Ne­ki od ti­mo­va ra­zvi­li su se u ve­ća po­du­ze­ća ko­ja da­nas za­poš­lja­va­ju dva­de­se­tak lju­di dok su ne­ka si­lom pri­li­ka os­ta­la na ma­lom bro­ju za­pos­le­ni­ka. “Tre­nut­no u TICMu dje­lu­je 19 po­du­ze­ća od ko­jih ve­ći­na ima pla­no­ve za dalj­nji rast i ši­re­nje. Bu­du­ći da tre­nut­no na ras­po­la­ga­nju ima­mo sa­mo je­dan ured, in­ten­ziv­no ra­di­mo na ši­re­nju ka­pa­ci­te­ta ka­ko bi mo­gli pra­ti­ti ra­zvo­je pos­to­je­ćih in­ku­bi­ra­nih po­du­ze­ća i pri­hva­ća­ti no­ve u pro­ces in­ku­ba­ci­je”, ka­že Plač­ko.

Pr­va tvrt­ka ko­ja je proš­la in­ku­ba­ci­ju u TICMu je bi­la Su­per­na ko­ja se ba­vi kon­zul­tant­skim us­lu­ga­ma, pr­vens­tve­no ve­za­no za EU fon­do­ve. U in­ku­ba­to­ru is­ti­ču da je jed­no od naj­us­pješ­ni­jih in­ku­bi­ra­nih po­du­ze­ća Smar­tek ko­je ra­zvi­ja vi­so­ko teh­no­lo­ška rje­še­nja u po­dru­čju obra­de vi­zu­al­nih in­for­ma­ci­ja u in­dus­tri­ji. Po­du­ze­će je os­no­va­no 2001., ali tek s 2012. go­di­nom i ula­skom u TICM po­či­nje in­ten­ziv­ni rast i ra­zvoj. Tvrt­ka se tad po­ve­zu­je s nje­mač­kim part­ne­ri­ma či­me im je olak­šan pla­sman pro­izvo­da na zah­tjev­na tr­ži­šta za­pad­ne Eu­ro­pe, a me­đu kli­jen­ti­ma su im nje­mač­ki pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la BMW, Mer­ce­des i dru­gi.

“Smar­tek je la­ni iz­a­šao iz in­ku­ba­ci­je jer im ni­smo mo­gli po­nu­di­ti do­volj­no pros­to­ra no i da­lje bli­sko su­ra­đu­je­mo na ra­du s mla­dim ro­bo­ti­ča­ri­ma. Na­kon pre­se­lje­nja u no­ve ured­ske pros­to­re od 1000 kva­dra­ta za­pos­li­li su do­dat­nih šest in­že­nje­ra i da­lje se ši­re. Part­ne­ri iz Nje­mač­ke pla­ni­ra­ju ci­je­li svoj ra­zvoj pre­ba­ci­ti u Čakovec jer su pre­poz­na­li kva­li­te­tu lju­di te temeljit pris­tup u ra­du”, na­vo­di Plač­ko.

Zna­nost i po­du­zet­niš­tvo

Kao još je­dan us­pje­šan pri­mjer na­vo­di tvrt­ku En­ti­tas ko­ja je nas­ta­la kao jo­int ven­tu­re dva­ju in­ku­bi­ra­nih po­du­ze­ća i sad se us­pješ­no ra­zvi­ja u po­dru­čju VoIP te­le­fo­ni­je, hos­tin­ga i pru­ža­nja us­lu­ga pris­tu­pa in­ter­ne­tu te kon­ti­nu­ira­no za­poš­lja­va­ju no­ve struč­nja­ke.

Od pro­je­ka­ta ko­je in­ku­ba­tor pro­vo­di, Plač­ko iz­dva­ja Crowd­stor­ming u ok­vi­ru ko­jeg po­ve­zu­ju stu­den­te za­vr­š­nih go­di­na in­for­ma­tič­kih stu­di­ja na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke Va­ra­ždin i Me­đi­mur­skog ve­le­uči­li­šta u Ča­kov­cu s in­ku­bi­ra­nim po­du­ze­ći­ma i os­ta­lim part­ne­ri­ma kroz rad na prak­tič­nim IT pro­jek­ti­ma. U na­red­nom raz­dob­lju pla­ni­ra se dalj­nje ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta i ak­tiv­nos­ti in­ku­ba­to­ra te po­di­za­nje ra­zi­ne kva­li­te­te.

SMARTEKOVI PART­NE­RI IZ NJE­MAČ­KE PLA­NI­RA­JU CI­JE­LI SVOJ RA­ZVOJ PRE­BA­CI­TI U

ČAKOVEC JER SU PRE­POZ­NA­LI KVA­LI­TE­TU LJU­DI TE TEMELJIT PRIS­TUP U RA­DU

VJE­RAN ŽGANEC ROGULJA/PIXELL

Ivan Plač­ko, di­rek­tor TICMA (des­no), s ko­ris­ni­ci­ma in­ku­ba­to­ra u Ča­kov­cu

V.Ž.ROGULJA/PIXELL

Tvrt­ka Su­per­ma pr­va je proš­la in­ku­ba­ci­ju u TICM-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.