DA SMO ZA RA­ZVOJ’

‘RI­BIĆ NE RA­ZU­MI­JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Me­đu glav­nim su ci­lje­vi­ma Li­pe ma­nji po­re­zi, a oso­bi­to op­te­re­će­nja ra­da ko­ja des­ti­mu­li­ra­ju za­poš­lja­va­nje, što je u in­te­re­su za­pos­le­nih i onih ko­ji tra­že po­sao, pa je ne­s­hvat­lji­vo da se je­dan sin­di­kal­ni čel­nik pro­ti­vi to­me. Sto­ji to u od­go­vo­ru udru­ge po­rez­nih obvez­ni­ka na op­tuž­be še­fa Ma­ti­ce hr­vat­skih sin­di­ka­ta Vi­li­ma Ri­bi­ća, ko­ji je op­tu­žio Li­pu da je “fan­tom­ska” udru­ga, ko­ja se za­la­že za uki­da­nje so­ci­jal­ne dr­ža­ve u ko­rist krup­nog ka­pi­ta­la, a Da­vo­ra Hu­ića, ko­jeg je Ore­ško­vić ime­no­vao sa­vjet­ni­kom za unu­tar­nju po­li­ti­ku, da “pot­ko­pa­va te­me­lje us­tav­nih vred­no­ta zem­lje”. “Cilj Li­pe je po­kre­ta­nje Hr­vat­ske ra­di ula­ga­nja, za­poš­lja­va­nja, ras­ta stan­dar­da, za­us­tav­lja­nja emi­gra­ci­je. Sa­mo se ta­ko mo­že stvo­ri­ti ve­ći fi­skal­ni ka­pa­ci­tet za fi­nan­ci­ra­nje jav­nih do­ba­ra i stva­ra­nje re­zer­vi ko­je će os­ta­ti za bu­du­će ge­ne­ra­cij. Žao nam je što Ri­bić to ne ra­zu­mi­je”, pri­op­ći­li su iz Li­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.