CI­JE­NE ZA 5,4 POS­TO

VE­LJA­ČA SPUS­TI­LA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ve­lja­ča je u Hr­vat­skoj bi­la 34. uzas­top­ni mje­sec pa­da ci­je­na in­dus­trij­skih pro­izvo­da, ko­ji su pri­otek­log mje­se­ca bi­li 5,4% jef­ti­ni­ji u od­no­su na is­ti mje­sec proš­le go­di­ne. Pro­ma­tra­no po na­ci­onal­noj kla­si­fi­ka­ci­ji dje­lat­nos­ti, na go­diš­njoj ra­zi­ni, pro­izvo­đač­ke ci­je­ne u pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji pa­le se za 5,7%, u ru­dar­stvu i va­đe­nju za 5,1%, u ops­kr­bi elek­trič­nom ener­gi­jom, pli­nom, pa­rom i kli­ma­ti­za­ci­ji za 3,6 pos­to. U od­no­su na si­je­čanj pad ci­je­na iz­no­sio je 0,9 pos­to, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.