Tek šest op­ći­na zna zna­nje

Ta­nak sal­do Od 20 žu­pa­ni­ja 7 ih proš­lo, od 127 gra­do­va 19, a od 428 op­ći­na:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon obav­lje­ne re­vi­zi­je za­klju­či­li su da se u sa­mo se­dam od 20 žu­pa­ni­ja (plus grad Zagreb) te u 19 od 127 gra­do­va i šest od 428 op­ći­na ne­fi­nan­cij­skom imo­vi­nom uprav­lja učin­ko­vi­to. Kod os­ta­lih je to sa­mo “dje­lo­mič­no”, a glav­ne pri­mjed­be od­no­se na boljke ko­je su u Hr­vat­skoj vi­še­ma­nje pri­sut­ne na svim ra­zi­na­ma.

Pri­mje­ri­ce, lo­kal­ne je­di­ni­ce ne ras­po­la­žu po­da­ci­ma o stvar­nom sta­nju imo­vi­ne ko­jom uprav­lja­ju i ras­po­la­žu. U pos­lov­nim knji­ga­ma ni­je evi­den­ti­ra­na po­je­di­na imo­vi­na za ko­ju su ri­je­še­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si, a za onu za ko­ju ni­su ri­je­še­ni ni­su po­du­zi­ma­ne sus­tav­ne i plan­ske ak­tiv­nos­ti za rje­ša­va­nje te evi­den­ti­ra­nje u pos­lov­nim knji­ga­ma, is­ti­če se u iz­vješ­ću.

Kao pri­mjer do­bre prak­se u ve­zi s evi­den­ci­ja­ma o ne­kret­ni­na­ma is­ti­ču Is­tar­sku žu­pa­ni­ju, ko­ja je u ožuj­ku 2015. gra­do­vi­ma i općinama dos­ta­vi­la po­pis ne­kret­ni­na ko­je im pri­pa­da­ju, i to sis­te­ma­ti­zi­ran po bro­je­vi­ma zem­ljiš­nok­njiž­nog ulo­ška i s po­da­ci­ma ko­ji su is­to­vjet­ni oni­ma u zem­ljiš­nim knji­ga­ma.

Mno­gi gra­do­vi i op­ći­ne ni­su us­tro­ji­li i ne vo­de re­gis­tar imo­vi­ne na na­čin i s po­da­ci­ma pro­pi­sa­nim za re­gis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne. U pos­lov­nim knji­ga­ma ne­ri­jet­ko ni­su evi­den­ti­ra­ne sve pos­lov­ne pro­mje­ne u ve­zi s ne­kret­ni­na­ma. Po­je­di­na imo­vi­na ni­je evi­den­ti­ra­na na pro­pi­sa­nim ra­ču­ni­ma ni­ti je obav­ljen cje­lo­vit po­pis imo­vi­ne i obve­za. Me­đu za­mjer­ka­ma is­ti­če se i da čes­to ni­je ut­vr­đe­na na­mje­na ne­kret­ni­na te da ni­je us­tro­je­na evi­den­ci­ja o

IS­TAR­SKA ŽU­PA­NI­JA DO­BAR PRI­MJER, GRA­DO­VI­MA I OPĆINAMA DOS­TA­VI­LA PO­PIS NE­KRET­NI­NA

os­tva­re­nim pri­ho­di­ma i ra­sho­di­ma po po­je­di­noj ne­kret­ni­ni.

Pro­blem je i to što mno­ge lo­kal­ne je­di­ni­ce ne­ma­ju strategiju i go­diš­nji plan uprav­lja­nja i ras­po­la­ga­nja ne­kret­ni­na­ma ni­ti pro­pi­san na­čin iz­vje­šta­va­nja o os­tva­re­nju.

Dr­žav­ni re­vi­zo­ri na­po­mi­nju i da su po­je­di­ni pos­lov­ni pros­to­ri da­va­ni u za­kup bez pro­ved­be pos­tup­ka jav­nog na­tje­ča­ja i bez za­klju­či­va­nja ugo­vo­ra o za­ku­pu. Is­to ta­ko, ima i pri­mje­ra da s po­je­di­nim ko­ri- sni­ci­ma sta­no­va ni­su za­klju­če­ni ugo­vo­ri o naj­mu i ni­je obra­ču­na­va­na i na­pla­ći­va­na naj­am­ni­na. Ima i slu­ča­je­va da pri­je po­čet­ka grad­nje ne­kret­ni­na ni­su ure­đe­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si ili da ni­je ut­vr­đe­na ukup­na vri­jed­nost ula­ga­nja i osi­gu­ra­na fi­nan­cij­ska sred­stva. Prem­da se i sa­me lo­kal­ne je­di­ni­ce ne­ri­jet­ko ža­le na ad­mi­nis­tra­tiv­ne pre­pre­ke ko­je ni­su do njih, či­ni se da i lok­la­ni pro­ra­ču­ni ima­ju dos­ta pros­to­ra za ra­ci­ona­li­za­ci­ju.

V. ŽGANEC-ROGULJA/PIX

Lud­breg me­đu 19 gra­do­va sa za­do­vo­lja­va­ju­ćom učin­ko­vi­toš­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.