Frankfurt za naš dug či­ni vi­še od Ban­skih dvo­ra

Po­ma­ci u pri­no­si­ma mi­ni­mal­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

NE OČE­KU­JEM KRAT­KO­ROČ­NO BI­TAN NE­GA­TI­VAN EFEKT NA KRE­TA­NJE PRI­NO­SA JER NJI­HO­VA RA­ZI­NA REFLEKTIRA TRE­NU­TAČ­NI REJ­TING

Alen Ko­vač

glav­ni eko­no­mist Er­ste ban­ke

Du­go­oče­ki­va­ni pro­ra­čun ko­ji su eko­no­mis­ti do­če­ka­li mla­ko te hlad­ni tuš od agen­ci­je Mo­ody’s ipak ne­će pre­tje­ra­no ne­ga­tiv­no utje­ca­ti na kre­ta­nje pri­no­sa na hr­vat­ski dug. Iako je na­kon pred­stav­lja­nja pro­ra­ču­na u če­t­vr­tak za­bi­lje­žen bla­gi rast ci­je­na hr­vat­skih euro­obvez­ni­ca, Vla­di­na obja­va pa­la je u sje­nu od­lu­ke Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) ko­ja je us­li­je­di­la sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti pos­li­je.

Na­ime, zbog ECBo­ve iz­ne­na­đu­ju­će od­lu­ke ko­jom su do­dat­no srezane sve tri ka­mat­ne sto­pe te po­ve­ćan pro­gram ot­ku­pa obvez­ni­ca za 20 mi­li­jar­di eura, su­že­na je raz­li­ka (spre­ad) iz­me­đu pri­no­sa na obvez­ni­ce eu­rop­ske pe­ri­fe­ri­je i nje­mač­ke 10go­diš­nje obvez­ni­ce (Bund) ko­ja se uzi­ma kao mje­ri­lo.

“Pri­nos na nje­mač­ki re­fe­rent­ni 10go­diš­nji Bund pr­vo je po­ras­tao do 0,33 pos­to, da bi se do kra­ja da­na ko­ri­gi­rao na ra­zi­nu od 0,27 pos­to. Iz­ra­že­ni­je su pak re­agi­ra­le obvez­ni­ce SIE re­gi­je, gdje je za­bi­lje­že­na bla­ga ko­rek­ci­ja te pri­no­sa pre­ma do­lje na por­tu­gal­ske (21 baz­ni bod), ta­li­jan­ske (13 baz­nih bo­do­va) te špa­njol­ske (10 baz­nih bo­do­va) obvez­ni­ce. Ka­ko hr­vat­ske euro­obvez­ni­ce pra­te re­gi­onal­na kre­ta­nja, i one su za­bi­lje­ži­le rast ci­je­na za 0,8 pos­to, što je do­ve­lo i do su­ža­va­nja spre­ado­va hr­vat­skih euro­obvez­ni­ca u od­no­su na re­fe­rent­na iz­da­nja”, na­vo­de ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen ban­ke.

Dan kas­ni­je doš­la je vi­jest da je Mo­ody’s sni­zio rej­ting za jed­nu ra­zi­nu, na Ba2. Ka­ko je Mo­ody’s u pe­tak kas­no na­ve­čer spus­tio kre­di­ti­ni rej­ting, u po­ne­dje­ljak još ni­su za­bi­lje­že­ne zna­čaj­ni­je pro­mje­ne u kre­ta­nju hr­vat­skih euro­obvez­ni­ca, po­ru­ču­ju iz RBA.

“Bla­go iz­ra­že­ni­ji po­ma­ci mo­gli bi bi­ti vid­lji­vi u da­ni­ma pred na­ma, kad će kre­ta­nje hr­vat­skih euro­obve­ni­ca na ame­rič­kom tr­ži­štu da­ti smjer kre­ta­nja i eur­skih euro­obvez­ni­ca, ko­je bi mo­gle za­bi­lje­ži­ti bla­gi rast pri­no­sa”, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri te ban­ke. Do­da­ju da će po­ma­ci u kre­ta­nju pri­no­sa vje­ro­jat­no bi­ti mi­ni­mal­ni jer hr­vat­ske euro­obvez­ni­ce obič­no pra­te sen­ti­ment tr­ži­šta sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe, gdje je i da­lje pri­su­tan po­ja­čan in­te­res za kup­njom obvez­ni­ca. Od­lu­kom da sni­zi kre­dit­ni rej­ting te za­dr­ži ne­ga­tiv­ne iz­gle­de Mo­ody’s se iz­jed­na­čio s pre­os­ta­le dvi­je rej­ting agen­ci­je, na­gla­ša­va Alen Ko­vač, di­rek­tor Ure­da za eko­nom­ska is­tra­ži­va­nja Er­ste ban­ke. “U sva­kom slu­ča­ju, vi­jest ni­je po­zi­tiv­na, ali ne pred­stav­lja iz­ne­na­đe­nje i. za­pra­vo, u kon­tek­s­tu struk­tur­nih re­for­mi i fi­skal­ne po­li­ti­ke, jas­na je po­ru­ka no­voj Vla­di gdje tre­ba us­mje­ri­ti re­for­m­ske na­po­re. U krat­kom ro­ku ne oče­ku­je­mo bi­tan ne­ga­ti­van efekt na kre­ta­nje pri­no­sa, od­nos­no mis­li­mo ka­ko tre­nu­tač­na ra­zi­na pri­no­sa reflektira tre­nu­tač­ni kre­dit­ni rej­ting”, ocje­nju­je Ko­vač. U na­do­la­ze­ćem raz­dob­lju, osim mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke ECBa, važ­nu će ulo­gu ima­ti pred­stav­lja­nje re­for­mi Vla­de, ko­je bi tre­ba­le bi­ti us­mje­re­ne na sma­nji­va­nje ma­kro­eko­nom­skih ne­rav­no­te­ža, te pro­ra­čun­ska dis­ci­pli­na, od­nos­no mo­guć­nost Vla­de da os­tva­ri bu­dže­ti­ra­ne ci­lje­ve, sma­tra Ko­vač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.