Ma­li di­oni­čar us­tao tužbom pro­tiv iz­vr­š­no­ga di­rek­to­ra

Auto Hr­vat­ska Li­der u prodaji gos­po­dar­skih vo­zi­la u di­onič­kom spo­ru, ro­či­šte 31. 3.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Di­oni­čar Da­mir Udo­vi­čić tra­ži po­ni­šte­nje od­lu­ka skup­šti­ne pre­ma ko­ji­ma je Bog­dan Ti­ha­va naj­ve­ći di­oni­čar s 23 pos­to

Pro­tiv do­ma­ćeg li­de­ra u prodaji gos­po­dar­skih vo­zi­la Auto Hr­vat­ske s go­to­vo mi­li­jar­du ku­na pri­hod­po­dig­nu­ta je iz­gle­da pr­va sud­ska tuž­ba u nje­zi­noj po­vi­jes­ti di­oni­čar­stva s tu­ži­te­ljem iz re­do­va di­oni­ča­ra. Ri­ječ je o za­nim­lji­voj tvrt­ki i po mo­nis­tič­kom us­tro­ju, s Uprav­nim od­bo­rom i iz­vr­š­nim di­rek­to­ri­ma. Tuž­ba je dig­nu­ta ra­di ut­vr­đi­va­nja ni­štet­nos­ti, od­nos­no po­bi­ja­nja od­lu­ka glav­ne skup­šti­ne od 8. pro­sin­ca 2015.

Pri­prem­no ro­či­šte za­ka­za­no je za 31. ožu­jak na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu, a tu­ži­telj je Da­mir Udo­vi­čić, di­oni­čar ko­ji os­po­ra­va za­ko­ni­tost od­lu­ke o po­ve­ća­nju te­melj­nog ka­pi­ta­la druš­tva ulo­gom u nov­cu i pot­pu­nom isključenju pra­va pr­vens­tva pri upi­su di­oni­ca kod po­ve­ća­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la, osim Bog­da­na Ti­ha­ve. Tom od­lu­kom, na­ime, naj­ve­ći je po­je­di­nač­ni di­oni­čar pos­tao Ti­ha­va s upi­sa­nim udje­lom od 22,57%. Ti­ha­va, ina­če biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Auto Hr­vat­ske i je­dan od sa­daš­njih iz­vr­š­nih di­rek­to­ra, u trav­nju bi tre­bao pre­uze­ti i no­vu čel­nu funk­ci­ju u Uprav- nom od­bo­ru Auto Hr­vat­ske, ti­je­lu za­du­že­nom za dalj­nji stra­te­ški ra­zvoj. Ma­ti­ci je, pak, u pro­sin­cu omo­gu­ćio stje­ca­nje 48% udje­la ko­ji je ste­kao 2011. u no­vo­os­no­va­noj tvrt­ki Auto Hr­vat­ska Cen­tar te je iz­no­som od 44,5 mi­li­ju­na ku­na po­ve­ćan te­melj­ni ka­pi­tal ma­ti­ce, a dio to­ga je no­va emi­si­ja 100 ti­su­ća di­oni­ca u ko­rist Ti­ha­ve.

Tu­ži­telj je, pak, bio ru­ko­vo­di­telj jed­ne čla­ni­ce Auto Hr­vat­ske, od 2006. do 2008. i član nje­zi­na NOa, no od 2009. je pre­ma por­ta­lu Pos­lov­na.hr član Upra­ve pri­vat­ne tvrt­ke Tin­mark re­gis­tri­ra­ne za dje­lat­nost Tr­go­vi­na os­ta­lim mo­tor­nim vo­zi­li­ma.

S pa­ke­tom od 2,85% di­oni­ca Auto Hr­vat­ske, na ZSE da­nas je Udo­vi­čić u top de­set di­oni­ča­ra ove tvrt­ke, toč­ni­je vo­de ga pe­tog po ve­li­či­ni. No, u tuž­bi sto­ji da je on vlas­nik 3,42% te­melj­nog ka­pi­ta­la Auto Hr­vat­ske. Raz­li­ka je re­zul­tat no­vog iz­da­nja di­oni­ca, jer umjes­to 500.000 di­oni­ca sad ih je 600.000, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dne­ve­nik Marko Udo­vi­čić, sin tužitelja ko­jeg smo ko­tak­ti­ra­li pre­ko Od­vjet­nič­kog druš­tva Be­ki­na, Škur­la, Dur­miš i Spa­jić, ko­je je opu­no­mo­će­nik u tom pred­me­tu, no ni­je htje­lo ko­men­ti­ra­ti slu­čaj. Na de­se­tak stra­ni­ca tuž­be iz­no­se da od­lu­ke na­ve­de­ne skup­šti­ne ni­su u in­te­re­su druš­tva i da su su­prot­ne mo­ra­lu.

Auto Hr­vat­ska la­ni je pos­lo­va­la sa 37 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, a za skup­šti­nu 21. trav­nja, uz po­t­vr­du skup­štin­skih od­lu­ka iz pro­sin­ca, pred­la­že se is­pla­ta 17 ku­na di­vi­den­de iz za­dr­ža­ne do­bi­ti ra­ni­jih go­di­na. Tvrt­ka re­do­vi­to is­pla­ću­je di­vi­den­du još od 1997. go­di­ne.

Bog­dan Ti­ha­va osmis­lio je ci­je­li sus­tav ra­da s bren­dom MAN

A. MAG­ZAN/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.