Char­les i Ca­mil­la sti­gli u Zagreb

Pos­lu­ži­lo ih vri­je­me

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Za­gre­bu je po­če­la za­pad-no­bal­kan­ska tu­ra prin­ca od Wa­le­sa i voj­vot­ki­nje od Cor­nwal­la. Char­les i Ca­mil­la Bowles dru­ži­li su se s pred­sjed­nič­kom pa­rom Gra­bar Ki­ta­ro­vić, s pre­mi­je­rom, še­ta­li Gor­njim gra­dom. Po­sjet se nas­tav­lja u Osi­je­ku, a kra­ljev­ski par po­tom od­la­zi u Sr­bi­ju, Ko­so­vo i C. Go­ru. Kri­ti­ke na pro­to­kol iz­nio je Hr­vat­ski ple­mić­ki zbor jer ni­su do­bi­li pri­li­ku su­sre­ta s prin­com.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Prin­ca od Wa­le­sa i voj­vot­ki­nju od Cor­nwal­la pri­mio je u Ban­skim dvo­ri­ma pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić sa su­pru­gom Sa­njom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.