Con­tor­te od dis­tri­bu­te­ra pos­ta­je pro­izvo­đač

Vi­ro­vi­tič­ka tvrt­ka ula­že 6 mi­li­ju­na eura te po­nu­du za ino­tr­ži­šta obo­ga­ću­je svo­jim pro­izvo­di­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Pu­nim ka­pa­ci­te­tom no­vi po­gon će pro­ra­di­ti kra­jem go­di­ne, ka­že vlas­nik Hr­vo­je Vam­po­vac

Vi­ro­vi­tič­ka tvrt­ka Con­tor­te, pre­ma naj­a­vi vlas­ni­ka Hr­vo­ja Vam­pov­ca, otva­ra no­vu ra­zvoj­nu fa­zu u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je (os­no­va­na 2005.) u ko­joj će svo­ju do­sa­daš­nju pri­mar­nu dje­lat­nost dis­tri­bu­ci­ju na­mje­šta­ja za ne­ko­li­ko hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča is­klju­či­vo na ino­zem­na tr­ži­šta na­do­pu­ni­ti vlas­ti­tom pro­izvod­njom. Zbog to­ga je za­kup­ljen pros­tor u ko­je­mu se do sa­da tra­di­ci­onal­no odr­ža­vao sa­jam Vi­ro­expo i u ko­ji je ovog po­ne­djelj­ka, iz­no­si Vam­po­vac, već use­ljen dio pos­tro­je­nja i za­pos­le­ni­ka.

Ukup­no ula­ga­nje iz­no­sit će, ka­že, oko šest mi­li­ju­na eura uz pro­jek­ci­ju otva­ra­nja naj­ma­nje 180 no­vih rad- nih mjes­ta. Inves­ti­ci­ja će bi­ti fi­nan­ci­ra­na iz tri iz­vo­ra. Di­je­lom iz struk­tur­nih fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, te od stra­ne Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj, dok će dio bi­ti i vlas­ti­ta sred­stva obi­te­lji Vam­po­vac ko­ja je je­di­ni vlas­nik tvrt­ke.

Start kra­jem go­di­ne

“Pu­nim ka­pa­ci­te­tom no­vi po­gon će pro­ra­di­ti kra­jem go­di­ne,” iz­no­si Vam­po­vac i do­da­je ka­ko su pla­no­vi ter­min­ski skro­je­ni ta­ko da se pro­jekt teh­no­lo­ški re­ali­zi­ra i za­poč­ne se s pla­sma­nom pro­izvo­da oko pr­vog stu­de­no­ga. Fo­ku­si­rat će se na ma­siv­ni na­mje­štaj iz pu­nog dr­va kao ka­te­go­ri­ju vi­še cje­nov­ne vri­jed­nos­ti, no ra­dit će i fron­te za ne­što jef­ti­ni­ji asor­ti­man. Ukup­na pro­izvod­nja, tvr­di, na­mi­je­nje­na je is­klju­či­vo za iz­voz i to za tr­ži­šta Aus­tri­je i Nje­mač­ke. “Ta su se tr­ži­šta u do­sa­daš­njem pos­lo­va­nju po­ka­za­la kao iz­nim­no po­ti­caj­na i za­hval­na,” is­ti­če. Vam­po­vac ne oče­ku­je pro­ble­me u ops­kr­bi sa drv­nom si­ro­vi­nom jer, ka­že, s Hr­vat­skim šu­ma­ma ima­ju vr­lo ko­rek­t­ne ugo­vor­ne od­no­se. No­vi pro­izvod­ni po­gon u Vi­ro­vi­ti­ci, op­ti­mis­tič­no naj­av­lju­je Vam­po­vac, bit će sa­mo je­dan od ne­ko­li­ko slič­nih obje­ka­ta ko­je pla­ni­ra po­kre­nu­ti ti­je­kom idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na i to na po­dru­čju dvi­ju su­sjed­nih žu­pa­ni­ja, Vi­ro­vi- tič­ko­po­drav­ske i Osječ­ko­ba­ranj­ske žu­pa­ni­je.

Vi­so­ki skok pri­ho­da

Cilj je, ve­li, is­ko­ris­ti­ti go­le­mi si­ro­vin­ski po­ten­ci­jal sla­von­skih šu­ma uz po­ve­ća­nje za­poš­lja­va­nja ra­di iz­vo­za na zah­tjev­na eu­rop­ska tr­ži­šta ko­ja omo­gu­ću­ju do­bar pri­hod. Con­tor­te je uz dis­tri­bu­ci­ju na­mje­šta­ja za ku­ćans­tva ne­ko­li­ko hr­vat­skih tvrt­ki pro­tek­lih go­di­na ra­dio i tzv. lohn pos­lo­ve za nje­mač­ke part­ne­re iz­najm­lju­ju­ći ka­pa­ci­te­te tvrt­ki DIK Đur­đe­no­vac i AG Di­nas. Pre­ma po­da­ci­ma Bis­no­dea u 2012. tvrt­ka je ima­la de­vet za­pos­le­ni­ka i 82 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da uz ope­ra­tiv­nu mar­žu od 5,4 pos­to. U sa­mo dvi­je go­di­ne pri­hod je go­to­vo udvos­tru­čen, pa je ta­ko za 2014. uz rast na go­diš­njoj ra­zi­ni od go­to­vo 41 pos­to do­seg­nuo 157 mi­li­ju­na ku­na. Ne­to do­bit za 2014. iz­no­si­la je 6,8 mi­li­ju­na ku­na, a tvrt­ka je bro­ja­la 10 za­pos­le­ni­ka.

Vam­po­vac pod­sje­ća da su u Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­skoj žu­pa­ni­ji po os­tva­re­nom pri­ho­du u sa­mom vr­hu lis­te lo­kal­nih po­du­zet­ni­ka, me­đu tri pr­vo­pla­si­ra­na su. Us­to, iz­no­si, svoj ukup­ni pri­hod go­di­na­ma u ci­je­los­ti os­tva­ru­ju iz­vo­zom na iz­bir­lji­va za­pad­no­europ­ska tr­ži­šta, što je uči­nak ko­jim se mo­že po­hva­li­ti tek ma­li broj oda­bra­nih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja.

FOTOLIA

Unajm­ljen je i no­vi pro­izvod­ni pros­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.