In­dus­tri­ja 4.0 pri­li­ka za Eu­ro­pu

Con­nec­tedWor­ld 2016 Na Bos­c­he­voj kon­fe­ren­ci­ji u Ber­li­nu naz­na­čen ra­zvoj­ni put Eu­rop­ske uni­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA - VLA­DI­MIR NIŠEVIĆ vla­di­mir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

U ‘In­dus­trie 4.0’ sa­mo će pris­tup bez su­kob­lje­nih stan­dar­da raz­li­či­tih tvrt­ki ra­zvi­ti pu­ni po­ten­ci­ja­la

Po­ve­za­na in­dus­tri­ja pos­ta­je me­đu­na­rod­na stvar­nost, ali i ve­li­ka pri­li­ka za gos­po­dar­ski na­pre­dak EU u od­no­su na os­ta­tak svi­je­ta. Na­kon do­mi­na­ci­je ame­rič­kih in­ter­net­skih kom­pa­ni­ja u sfe­ri ra­zvo­ja web apli­ka­ci­ja, po­ve­za­nost in­dus­tri­je, in­ter­net stva­ri (IoT) ve­li­ka je pri­li­ka za na­pre­dak europ­skih kom­pa­ni­ja ko­je su za­dr­ža­le pro­izvod­ni štih. Na­rav­no, pre­dvod­nik ovog na­pret­ka je Nje­mač­ka kroz svo­ju strategiju “In­dus­trie 4.0”. Glav­na je to po­ru­ka odas­la­na pred vi­še od 800 su­di­oni­ka na proš­lo­tjed­noj Bos­c­he­voj kon­fe­ren­ci­ji “Con­nec­tedWor­ld 2016” u Ber­li­nu.

Nad­na­ci­onal­no pi­ta­nje

Dru­gog da­na kon­fe­ren­ci­je pri­ka­zan je i no­vi Bos­c­hev pro­jekt na ko­jem kom­pa­ni­ja su­ra­đu­je s part­ne­ri­ma za pr­vo po­ve­zi­va­nje teh­nič­kih nor­mi nje­mač­ke plat­for­me “In­dus­trie 4.0” i or­ga­ni­za­ci­je “In­dus­tri­al In­ter­net Con­sor­ti­um” (IIC). Kom­bi­na­ci­ja ta dva pris­tu­pa omo­gu­ću­je raz­mje­nu po­da­ta­ka iz­me­đu sre­diš­nji­ca po­ve­za­ne in­dus­tri­je. “In­dus­trie 4.0 vi­še je me­đu­na­rod­no ne­go na­ci­onal­no pi­ta­nje. Sa­mo će za­is­ta glo­bal­ni pris­tup, bez su­kob­lje­nih stan­dar­da raz­li­či­tih tvrt­ki ili raz­li­či­tih dr­žav­nih pro­pi­sa omo­gu­ći­ti ra­zvoj pu­nog po­ten­ci­ja­la”, re­kao je Wer­ner Struth, član Bos­c­he­va uprav­nog od­bo­ra.

Do da­nas je ne­dos­ta­tak za­jed­nič­kog je­zi­ka stva­rao pro­ble­me za me­đu­na­rod­nu ko­or­di­na­ci­ju pro­izvod­nje, lo­gis­ti­ke te gos­po­da­re­nja zgra­da­ma i ener­gi­jom.

“Ka­ko na­pre­du­je­mo pre­ma po­ve­za­noj in­dus­tri­ji ta­ko se spajaju i dva svi­je­ta. To je veliki na­pre­dak. Kom­bi­na­ci­ja ta dva stan­dar­da uti­re put za broj­ne no­ve me­đu­na­rod­ne pos­lov­ne pri­li­ke za rje­še­nja In­dus­trie 4.0, i za Bos­ch i za dru­ge me­đu­na­rod­ne tvrt­ke”, iz­ja­vio je Struth.

I dan ra­ni­je Bos­ch je po­ka­zao sna­gu Nje­mač­ke in­dus­tri­je te obja­vio po­kre­ta­nje svog vlas­ti­tog clo­uda ko­ji će du­go­roč­no upra­vo i bi­ti u funk­ci­ji po­ve­zi­va­nja in­dus­tri­ja te ra­zvo­ja eu­rop­skog gos­po­dar­stva.

“Od da­nas nu­di­mo sve adu­te za po­ve­za­ni svi­jet na jed­nom mjes­tu. Bos­c­hev oblak (clo­ud op.a.) za in­ter­net stva­ri zad­nji je dio sla­ga­li­ce ko­jim se za­okru­žu­je na­ša struč­nost na po­dru­čju sof­tve­ra. Sa­da pru­ža­mo pot­pu­nu us­lu­gu za po­ve­zi­vost i in­ter­net stva­ri”, re­kao je Bos­c­hev glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Vol­k­mar Den­ner te na­do­dao ka­ko je “va­žan čim­be­nik u us­pje­hu po­ve­za­nih rje­še­nja nji­ho­va mo­guć­nost pro­ši­re­nja.

In­fras­truk­tu­ra je sprem­na

Pos­lov­ni mo­de­li mo­ra­ju ima­ti mo­guć­nost br­zog ras­ta ka­da je on po­tre­ban. Bos­c­hev oblak za in­ter­net stva­ri zna­či da Bos­ch sa­da ima od­go­va­ra­ju­ću in­fras­truk­tu­ru. Ovo vi­di­mo kao veliki ko­rak na­pri­jed za Bos­ch”.

Ti­je­kom go­vo­ra Den­ner je na­gla­sio i da se di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja ne smi­je do­ži­vje­ti kao pri­jet­nja.

“Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja i sve ve­ća po­ve­zi­vost ve­li­ke su pri­li­ke za nas.” Toč­ni­je, one nu­de tvrt­ka­ma sa snaž­nom in­dus­trij­skim os­no­vom i iz­vr­s­nim har­dver­skim zna­njem mo­guć­nost ne sa­mo za ra­zvoj svo­jih tra­di­ci­onal­nih pos­lo­va­nja ne­go i ula­zak na po­sve no­va po­dru­čja.

PD

Bu­duć­nost je auto­ma­ti­zi­ra­na po­ve­za­na pro­izvod­nja

Bos­c­hev glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Vol­k­mar Den­ner

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.