EU-no­vos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA -

ne­dav­nog po­ve­ća­nja do­pri­no­sa u ok­vi­ru me­ha­niz­ma EU-a za ci­vil­nu za­šti­tu Grč­ka će ti­je­kom ovog tjed­na do­bi­ti do­dat­ne po­šilj­ke po­mo­ći za iz­bje­gli­ce ko­je bo­ra­ve u toj zem­lji. Grč­ka je me­ha­ni­zam EU-a za ci­vil­nu za­šti­tu aktivirala 3. pro­sin­ca, a ota­da je po­moć po­nu­di­lo 13 čla­ni­ca EU-a i Nor­ve­ška te je dos­tav­lje­no vi­še od 87.000 ar­ti­ka­la kao što su po­kri­va­či, me­di­cin­ske po­trep­šti­ne, ša­to­ri, kre­ve­ti i ma­dra­ci.

inves­ti­cij­ski fond (EIF) i Banque Po­pu­la­ire pot­pi­sa­li su u Pa­ri­zu spo­ra­zum In­novFin ko­jim će se ino­va­tiv­nim po­du­ze­ći­ma u Fran­cu­skoj ti­je­kom slje­de­će dvi­je go­di­ne osi­gu­ra­ti 300 mi­li­ju­na eura u zaj­mo­vi­ma pu­tem re­gi­onal­nih pos­lov­ni­ca te ban­ke. Tran­sak­ci­ja ima pot­po­ru Eu­rop­skog fon­da za stra­te­ška ula­ga­nja (EFSU), sre­diš­njeg ele­men­ta Pla­na ula­ga­nja za Eu­ro­pu.

je iz­ni­je­la pri­jed­log teh­nič­kih mje­ra oču­va­nja rib­ljeg fon­da u europ­skim mo­ri­ma. Ri­ječ je o pra­vi­li­ma ko­ji­ma se pro­pi­su­je ka­ko, gdje i ka­da ri­ba­ri smi­ju ri­ba­ri­ti, a odre­đu­je se i do­pu­šte­na opre­ma, sas­tav ulo­va i pos­tu­pa­nje sa slu­čaj­nim ulo­vom. Pri­jed­lo­gom se uvo­di flek­si­bil­ni­ji sus­tav uprav­lja­nja te se re­gi­onal­nim ak­te­ri­ma, ko­ji naj­bo­lje poz­na­ju lo­kal­ni kon­tekst, omo­gu­ću­je pri­la­god­ba teh­nič­kih mje­ra oču­va­nja u vlas­ti­tom mor­skom ba­ze­nu. Pri­jed­lo­gom se ujed­no niz za­seb­nih ured­bi spa­ja u je­dan do­ku­ment, či­me bi se tre­ba­lo olak­ša­ti tu­ma­če­nje i pri­dr­ža­va­nje pro­pi­sa.

Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk tre­bao bi se da­nas su­sres­ti u Ni­ko­zi­ji s ci­par­skim pred­sjed­ni­kom Ni­co­som Anas­ta­si­ade­som ko­ji ima ve­li­ke re­zer­ve spram obe­ća­nja EU-a Tur­skoj u ok­vi­ru nji­ho­vih ras­pra­va o rje­ša­va­nju iz­bje­glič­ke kri­ze. Do su­sre­ta naj­av­lje­na u služ­be­nom pro­gra­mu Do­nal­da Tu­ska do­la­zi uoči sum­mi­ta EU-a 17. i 18. ožuj­ka na ko­je­mu će Eu­rop­lja­ni i Tur­ci po­ku­ša­ti fi­na­li­zi­ra­ti spo­ra­zum ko­jim se pre­dvi­đa da Tur­ska pre­uz­me sve no­ve mi­gran­te ko­ji do­la­ze u EU s nji­ho­ve oba­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.