MI­NU­SU 320 MIL. KU­NA

BAN­KE U RS LA­NI U

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ban­kar­ski sek­tor RS za­vr­šio je proš­lu go­di­nu s ne­to gu­bit­kom od čak 79,1 mi­li­jun KM (oko 320 mil. ku­na), a iz­a­zva­li su ga pro­ble­mi u tri ban­ke ko­je su za­vr­ši­le u ve­li­kom mi­nu­su. Re­zul­tat ba­na­ka 2015. naj­go­ri je u po­s­ljed­njih pet go­di­na. Ban­kar­ski sek­tor RS či­ni de­vet ba­na­ka, a pre­ma pr­vim po­da­ci­ma Agen­ci­je za ban­kar­stvo u 2015. go­di­ni šest ih je pos­lo­va­lo po­zi­tiv­no. Nji­ho­va za­jed­nič­ka do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja iz­no­si­la je 66,7 mi­li­ju­na KM. Po­da­ci Agen­ci­je za ban­kar­stvo po­ka­zu­ju da su tri ban­ke ko­je su pos­lo­va­le ne­ga­tiv­no ima­le mi­nus od 138,7 mil KM.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.