KOD BU­BANJ PO­TO­KA

IKEA PO­ČI­NJE GRAD­NJU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Une­ko­li­ko slje­de­ćih tje­da­na IKEA će kod Bu­banj po­to­ka po­če­ti grad­nju pr­ve rob­ne ku­će u Sr­bi­ji, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti za­vr­še­na na pro­lje­će ili lje­to 2017. Sa­mo jed­na sr­p­ska kom­pa­ni­ja, iz Ću­pri­je, pro­izvo­dit će dva pro­izvo­da od cje­lo­kup­ne po­nu­de IKEA-e. “Mno­gi na­ši pro­izvo­đa­či oči­gled­no ne mo­gu za­do­vo­lji­ti ta­ko vi­so­ke stan­dar­de”, ka­že Ra­doj­ka Ni­ko­lić, ured­ni­ca ma­ga­zi­na Biz­nis. IKEA je u Sr­bi­ji ku­pi­la i zem­lji­šte u Ni­šu, a u pla­nu je mo­gu­ća grad­nja rob­ne ku­će i u No­vom Sadu, ali iz šved­ske kom­pa­ni­je na­vo­de da su sve lo­ka­ci­je, osim Be­ogra­da, za­sad du­go­roč­ne pe­to­go­diš­nje inves­ti­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.