FRAN­CU­ZI ŽE­LE RE­FE­REN­DUM O ČLANS­TVU U EU, ALI NE I IZ­LA­ZAK

Pro­ve­de­no is­tra­ži­va­nje o člans­tvu u EU u šest dr­ža­va

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Rast euro­skep­tič­nog miš­lje­nja u Fran­cu­skoj po­tak­nuo je us­pon des­ni­ce i ne­za­do­volj­stvo pro­pus­noš­ću gra­ni­ca u iz­bje­glič­koj kri­zi

Na­kon Grexi­ta i po­ten­ci­jal­nog Brexi­ta, Eu­ro­pa bi mo­gla do­bi­ti i - Frexit. Is­pi­ti­va­nje jav­nog mni­je­nja ko­je je pro­ve­lo Sve­uči­li­šte u Edin­bur­g­hu po­ka­za­lo je da euro­skep­ti­zi­cam ras­te i u Fran­cu­skoj. Čak 53 pos­to od 8000 is­pi­ta­nih Fran­cu­za za­la­že se za odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma na ko­jem bi se od­lu­či­va­lo o člans­tvu nji­ho­ve zem­lje u EU.

Ana­li­za edin­bur­škog sve­uči­li­šta, či­ji su re­zul­ta­ti objav­lje­ni proš­lo­ga tjed­na, uz Fran­cu­sku je obu­hva­ti­la i sta­vo­ve po pi­ta­nju bri­tan­skog iz­la­ska iz EU u Nje­mač­koj, Polj­skoj, Špa­njol­skoj, Ir­skoj te Šved­skoj. Osim Fran­cu­za, za odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma po­put bri­tan­skog naj­za­in­te­re­si­ra­ni­ji su bi­li Šve­đa­ni s 49 pos­to gra­đa­na ko­ji bi htje­li na re­fe­ren­du­mu od­lu­či­ti o dalj­njem člans­tvu u EU.

Sli­je­de ih Špa­njol­ci s 47 pos­to te Ni­jem­ci s 45 pos­to. Po­lja­ci s 39 pos­to te Ir­ci s 38 pos­to sklo­nih re­fe­ren­du­mu po­ka­za­li su se naj­ma­nje za­in­te­re­si­ra­ni- ma. Re­zul­ta­ti an­ke­te po­ka­zu­ju da europ­sko je­dins­tvo na­gri­za­ju zah­tje­vi po­je­di­nač­nih ze­ma­lja za ve­ćim na­ci­onal­nim su­ve­re­ni­te­tom. “Bri­tan­ski je re­fe­ren­dum do­bar test za dru­ge re­fe­ren­du­me u Eu­ro­pi”, ko­men­ti­rao je za fran­cu­ski Le Mon­de Anand Me­non, pro­fe­sor eu­rop­ske po­li­ti­ke Kra­ljev­skog ko­le­dža u Lon­do­nu.

Pro­mje­nu ras­po­lo­že­nja u Fran­cu­skoj je, slič­no kao i u Nje­mač­koj, po­kre­nu­lo ne­za­do­volj­stvo pro­pus­noš­ću dr­žav­nih gra­ni­ca po pi­ta­nju iz­bje­glič­ke kri­ze. Po­pu­lar­nost fran­cu­ske des­ni­ce sve je ve­ća, a me­đu naj­glas­ni­ji­ma upra­vo je kraj­nje des­na stran­ka Na­ci­onal­nog fron­ta ko­ju vo­di Ma­ri­ne Le Pen. Po­lo­vi­com 2015. go­di­ne Le Pen, iz­gled­na kan­di­dat­ki­nja na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2017., sa­mu je se­be u sklo­pu jed­nog te­le­vi­zij­skog in­ter­v­jua na­zva­la i Ma­dam­me Frexit.

No, to ne zna­či i da je sve vi­še gra­đa­na sprem­no na­pus­ti­ti EU. U Fran­cu­skoj, u ko­joj ve­ći­na po­dr­ža­va pro­ved­bu re­fe­ren­du­ma, tek 33 pos­to is­pi­ta­ni­ka bi po­dr­ža­lo tzv. “Frexit”. Njih 45 pos­to gla­so­va­lo bi za os­ta­nak, dok ih je 22 pos­to neo­d­luč­no. U Šved­skoj se 37 pos­to lju­di iz­jas­ni­lo da bi po­dr­ža­lo iz­la­zak iz EU, a u Nje­mač­koj bi is­to uči­ni­lo tek njih 27 pos­to.

RE­UTERS

Li­de­ri­ca kraj­nje des­ne Na­ci­onal­ne fron­te Ma­ri­ne Le Pen, na­zva­la se Ma­dam­me Frexit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.