Sr­p­ske kom­pa­ni­je naj­vi­še su ula­ga­le u BiH

Ka­ko do tr­ži­šta? Hr­vat­ska na za­če­nju sr­p­skih inves­ti­ci­ja u zem­lje biv­še Ju­gos­la­vi­je, za 22 go­di­ne ulo­žen je sa­mo 2,1 mi­li­jun eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ske kom­pa­ni­je ulo­ži­le su vi­še od dvi­je mi­li­jar­de eura u pos­lo­va­nje na pros­to­ru biv­še Ju­gos­la­vi­je, a za sr­p­ska ula­ga­nja naj­za­tvo­re­ni­je je tr­ži­šte Hr­vat­ske, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Od biv­ših ju­gos­lo­ven­skih re­pu­bli­ka, za sr­p­ske kom­pa­ni­je naj­pris­tu­pač­ni­ja je Bosna i Hercegovina. Dok su sr­p­ske kom­pa­ni­je u pro­tek­lom de­set­lje­ću u BiH ulo­ži­le čak mi­li­jar­du eura, inves­ti­ci­je u Hr­vat­skoj za 22 go­di­ne iz­no­se tek 2,1 mi­li­jun eura.

Me­đu ve­ćim sr­p­skim ula­ga­nji­ma u BiH je kup­nja Te­le­ko­ma RS za 646 mi­li­ju­na eura, dok je Del­ta Maxi pre­uzeo ba­nja­luč­ku tr­go­vi­nu Tro­pic za 35 mi­li­ju­na eura. He­mo­farm je u svoj po­gon u Ba­nja Lu­ci ulo­žio 17,1 mi­li­ju­na eura, a otva­ra­nje Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke u is­tom gra­du sta­ja­lo je 10 mi­li­ju­na eura. Del­ta Maxi je 2010. otvo­rio Tem­po u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu, u ko­ji je ulo­že­no de­set mi­li­ju­na eura.

Na­kon Hr­vat­ske, sr­p­ski po­du­zet­ni­ci su naj­ma­nje ula­ga­li u Slo­ve­ni­ji. U pro­tek­lih 15 go­di­na u Slo­ve­ni­ju su ulo­ži­li 150 mi­li­ju­na eura. Me­đu pr­vi­ma za Slo­ve­ni­ju se od­lu­čio Com­tra­de, ko­ji je za 40 mi­li­ju­na eura pos­tao vlas­nik Her­me­sa, ipak naj­poz­na­ti­ji po­sao sr­p­skih kom­pa­ni­ja u Slo­ve­ni­ji bi­la je kup­nja Fruc­ta­la, ko­ji je sr­p­ski Nek­tar pla­tio 35,5 mi­li­ju­na eura.

Ta­ko­đer, Del­ta Hol­ding je za­po­čeo ra­do­ve na iz­grad­nji ho­te­la In­ter­con­ti­nen­tal u Ljub­lja­ni, što je inves­ti­ci­ja vri­jed­na 42 mi­li­ju­na eura. I kom­pa­ni­ja Mi­odra­ga Kos­ti­ća MK Gro­up je oz­bi­ljan ula­gač u Slo­ve­ni­ji, gdje su ne­dav­no ku­pi­li ho­tel Kem­pin­ski u Por­to­ro­žu za 25 mi­li­ju­na eura. Kos­ti­će­va AIK ban­ka ne­dav­no je ku­pi­la 13,88 pos­to di­oni­ca u Go­renj­skoj ban­ci iz Kra­nja za 12,37 mi­li­ju­na eura.

U Cr­nu Go­ru su sr­p­ski po­du­zet­ni­ci od 2004. go­di­ne ulo­ži­li 365,1 mi­li­jun eura. Me­đu ve­ćim sr­p­skim inves­ti­ci­ja­ma u Cr­nu Go­ru spa­da ula­ga­nje Te­le­ko­ma Sr­bi­ja u mo­bil­nu mre­žu 2007. go­di­ne. Ta­da je Te­le­kom do­bio li­cen­ci­ju na 15 go­di­na, uz obve­zu da inves­ti­ra 120 mi­li­ju­na eura, a po­lo­vi­na tog iz­no­sa ulo­že­na je u ra­zvoj mre­že mo­bil­ne te­le­fo­ni­je i u in­ter­net teh­no­lo­gi­je.

Kom­pa­ni­ja Mi­ros­la­va Mi­ško­vi­ća Del­ta Hol­ding je za ne­pu­ne tri go­di­ne u Cr­noj Go­ri inves­ti­ra­la ukup­no 172 mi­li­ju­na eura i za­pos­li­la 2200 lju­di. Knjaz Miloš i Imlek u in­dus­trij­skoj zo­ni u Grb­lju kod Ko­to­ra otvo­ri­li su 2011. pos­lov­no­dis­tri­bu­cij­ski cen­tar, vri­je­dan 4,5 mi­li­ju­na eura.

Sr­p­ske iz­rav­ne inves­ti­ci­je u Ma­ke­do­ni­ju od 1997. do 2014. go­di­ne iz­no­se 590,8 mi­li­ju­na eura.

ME­ĐU VE­ĆIM SR­P­SKIM ULA­GA­NJI­MA U BIH JE KUP­NJA TE­LE­KO­MA RS ZA 646 MI­LI­JU­NA EURA

PD

M. Kos­tić ne­dav­no je ku­pio ho­tel Kem­pin­ski u Por­to­ro­žu za 25 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.