Slo­ven­ci bi svoj mo­del ter­ma iz­vez­li u Sr­bi­ju

Ide­je Pri­je pri­va­ti­za­ci­je sr­p­skih ba­nja po­treb­no je osmis­li­ti nji­hov sa­dr­žaj, ka­že slo­ven­ski mi­nis­tar Zdrav­ko Po­či­val­šek

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Zdrav­ko Po­či­val­šek, slo­ven­ski mi­nis­tar za gos­po­dar­ski ra­zvoj i teh­no­lo­gi­ju, iz­ja­vio je da je po­ten­ci­jal Sr­bi­je “stra­ho­vit” ka­da je ri­ječ o to­plič­kom tu­riz­mu, da su sr­p­ske ba­nje neo­t­kri­ven dra­gulj, pa su Slo­ven­ci ve­oma za­in­te­re­si­ra­ni za ula­ga­nje u taj sek­tor. “Sprem­ni smo podržati sr­p­ske ter­me i ta­ko što bi­smo su­dje­lo­va­li kroz knowhowu za nji­hov ra­zvoj, ali i kao inves­ti­to­ri. Zna­mo da ima ula­ga­ča ko­ji su sprem­ni inves­ti­ra­ti u ra­zvoj sr­p­skih ba­nja, jer je to no­vi pro­dukt za zdrav­lje lju­di”, re­kao je Po­či­val­šek, do­da­ju­ći da je o to­me raz­go­va­rao sa sr­p­skim re­sor­nim ko­le­gom Ra­si­mom Lja­ji­ćem.

Po­či­val­šek je objas­nio da Slo­ve­ni­ja os­tva­ru­je dvi­je mi­li­jar­de eura pri­ho­da od tu­riz- ma na stra­nim tr­ži­šti­ma, što je 12,7 pos­to BDPa, dok je 40 pos­to iz­vo­za us­lu­ga i 8 pos­to ukup­nog iz­vo­za. “To­pli­ce u to­me su­dje­lu­ju sa go­to­vo 40 pos­to”, re­kao je Po­či­val­šek za Ta­njug. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, to­plič­ki tu­ri­zam u Slo­ve­ni­ji da­je re­zul­ta­te, a to­me pri­do­no­si i što se u nji­ma ra­di ci­je­lu go­di­nu. “To je neo­t­kri­ve­ni i ne­ra­zvi­je­ni dra­gulj i Sr­bi­ja to mo­ra što pri­je na­do­gra­di­ti”, re­kao je Po­či­val­šek, do­da­ju­ći da bi tre­ba­lo po­ku­ša­ti s pri­va­ti­za­ci­jom vi­še od 30 ba­nja u Sr­bi­ji, ali naj­pri­je tre­ba osmis­li­ti sa­dr­žaj. “Kad osmis­li­te sa­dr­žaj tih to­pli­ca, pri­va­ti­za­ci­ja će do­ći sa­ma”, ka­že slo­ven­ski mi­nis­tar. On je is­tak­nuo da je Slo­ve­ni­ja op­će­ni­to veliki inves­ti­tor u Sr­bi­ji, te da je do­sad ulo­ži­la vi­še od mi­li­jar­du eura.

PD

Vr­njač­ka Ba­nja naj­poz­na­ti­je je lje­či­li­šte u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.