No­vi po­ku­šaj

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­čet­na ci­je­na go­to­vo 46 mi­li­ju­na eura

“Že­lje­za­ra je pr­vi put pro­da­na U.S. Ste­elu iz ste­ča­ja za 23 mi­li­ju­na do­la­ra, a sa­da po­čet­na ci­je­na iz­no­si go­to­vo 46 mi­li­ju­na eura. Ta­da je tr­ži­šte bi­lo u mno­go bo­ljoj si­tu­aci­ji, ali ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti či­nje­ni­cu da je U.S. Ste­el Že­lje­za­ru ku­pio ka­da je ona bi­la na iz­di­sa­ju, a sa­da je pro­da­je­mo ka­da se u njoj odvi­ja pro­izvod­nja”, ka­že Pe­ter Ka­ma­raš.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.