Iz­dva­ja­nje Val­vo­li­nea do­bro za di­oni­ča­re

Pro­cje­ne ana­li­ti­ča­ra Od­la­zak bren­da mo­tor­nih ulja do­no­si skok di­oni­ce As­hlan­da od 40 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vlas­ni­ci di­oni­ca ame­rič­ke ke­mij­ske kom­pa­ni­je As­hland tre­ba­li bi zna­čaj­no pro­fi­ti­ra­ti od pla­ni­ra­nog iz­dva­ja­nja ogran­ka za mo­tor­na ulja Val­vo­li­ne, pre­no­si Re­uters raz­miš­lja­nja ana­li­ti­ča­ra.

Pre­ma tvrd­nja­ma iz fi­nan­cij­skog tjed­ni­ka Bar­ron, di­oni­ča­ri As­hlan­da mo­gli bi svje­do­či­ti ras­tu ci­je­na di­oni­ca od 40 pos­to na­kon što Val­vo­li­ne bu­de iz­dvo­jen.

Ina­če, di­oni­ca As­hlan­da tre­nut­no vri­je­di 101 do­lar. Ti­je­kom ove go­di­ne u gu­bit­ku je od 1,3 pos­to dok je za us­po­red­bu in­deks S&P 500 u mi­nu­su od 1,06 pos­to. Pod­sje­ti­mo, As­hland je kra­jem ruj­na proš­le go­di­ne naj­a­vio da će iz­dvo­ji­ti ču­ve­ni brend mo­tor­nih ulja u za­seb­nu kom­pa­ni­ju.

Ti­me bi kom­pa­ni­ja za­okru­ži­la svo­ju tran­zi­ci­ju od ne­ka­daš­njeg pre­ra­đi­va­ča naf­te do da­naš­njeg pro­izvo­đa­ča vi­so­ko­teh­no­lo­ških ke­mij­skih pro­izvo­da ko­je ku­pu­ju sektori od gra­đe­vi­nar­stva do far­ma­ce­uti­ke. S dru­ge pak stra­ne, kao po­seb­na, sa­mos­tal­na kom­pa­ni­ja Val­vo­li­ne bi pri­vu­kao mno­go ši­ru ba­zu inves­ti­to­ra, vje­ru­ju fi­nan­cij­ski ana­li­ti­ča­ri. O ve­li­či­ni tog bren­da do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da je lanj­ska pro­da­ja Val­vo­li­nea do­se­gla dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra dok je As­hland na svom ke­mij­skom por­t­fe­lju upri­ho­dio 3,6 mi­li­jar­di do­la­ra.

Sto­ga ne ču­di što je je­dan od naj­ve­ćih di­oni­ča­ra As­hlan­da, El­mrox Inves­t­ment, u si­ječ­nju ove go­di­ne za­tra­žio da se za­us­ta­ve pla­no­vi o iz­dva­ja­nju Val­vo­li­nea jer vri­je­di de­vet mi­li­jar­di do­la­ra.

FOTOLIA

Iz­dva­ja­nje na­jav­lje­no

u ruj­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.