600.000 ELEKTROAUTA

U KI­NI ĆE SE PRO­DA­TI Vla­di­ne pro­cje­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

UKi­ni će ove go­di­ne bi­ti pro­da­no dvos­tru­ko vi­še elek­trič­nih auto­mo­bi­la ne­go u 2015., iz­ja­vio je mi­nis­tar in­dus­tri­je Mi­ao Wei, po­t­vr­đu­ju­ći kon­ti­nu­ira­ni uz­let naj­ve­ćeg tr­ži­šta elek­trič­nih auto­mo­bi­la u svi­je­tu. Proš­le je go­di­ne pro­da­ja elek­trič­nih auto­mo­bi­la u Ki­ni uče­tve­ros­tru­če­na na 300.000 vo­zi­la, a zem­lja je za­uze­la vo­de­će mjes­to u svi­je­tu po prodaji te vr­ste auto­mo­bi­la. Vla­da u Pe­kin­gu po­ti­če pro­izvod­nju elek­trič­nih i hi­brid­nih auto­mo­bi­la ka­ko bi ki­ne­ska in­dus­tri­ja br­že uhva­ti­la ko­rak s glo­bal­nom kon­ku­ren­ci­jom i ka­ko bi se sma­nji­lo zagađenje u gra­do­vi­ma.

FOTOLIA

Vo­de­će tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.