KU­LI­NAR­STVO JE ‘IN’, A ONI IMA­JU DO­BAR NOS ZA BIZ­NIS

Gas­tro­no­mi­ja je pos­ta­la iz­u­zet­no po­pu­lar­na pa je i opre­ma za ku­ha­nje­sve tra­že­ni­ji pro­izvod, za­to pred­stav­lja­mo bren­do­ve ko­ji su is­ko­ri­ti­li taj trend i osi­gu­ra­li si dvoz­na­men­kast rast

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Spe­ci­ja­li­zi­ra­ne tr­go­vi­ne Lon­ci&pok­lop­ci, Sol i Pa­par te ‘ve­te­ran’ Me­ta­lac ši­re pos­lo­va­nje i priv­la­če sve vi­še pok­lo­ni­ka

Da je ku­li­nar­stvo ite­ka­ko ‘in’ ne do­ka­zu­je sa­mo stal­ni po­rast ku­li­nar­skih showo­va, emi­si­ja i knji­ga, već i us­pon bren­do­va ko­ji svoj us­pjeh ve­žu upra­vo za gas­tro­no­mi­ju i nje­zi­nu po­pu­la­ri­za­ci­ju. Sol i pa­par, Lon­ci&Pok­lop­ci i Me­ta­lac pri­mje­ri su tvrt­ki ko­je us­pješ­no osva­ja­ju sr­ca ku­pa­ca pa ta­ko i ovo tr­ži­šte u us­po­nu.

Au­gus­ta Fabijanić tvrt­ku Sol i pa­par vo­di od 2008. ka­da je otvo­ri­la pr­vu tr­go­vi­nu u Vla­škoj 78 u Za­gre­bu, a od kra­ja 2015. ima i još jed­no pro­daj­no mjes­to u Var­šav­skoj 4 u ko­jem je u part­ner­stvu s Du­brav­kom Zglav­nik Hor­vat. Go­di­na­ma je ra­di­la u pos­lo­vi­ma s hra­nom, od po­zi­ci­je di­rek­to­ri­ce mar­ke­tin­ga Hipp dje­čje hra­ne i Sc­h­ne­ekop­pea do ča­so­pi­sa Iće&pi­će, sto­ga je tr­go­vi­na s po­su­đem bi­la lo­gi­čan ko­rak. Pr­va tr­go­vi­na Sol i pa­par je vi­še okre­nu­ta ku­hi­nji i pri­pre­mi hra­ne te profesionalcima ko­ji­ma nu­de i ku­har­sku odje­ću te naj­ve­ći iz­bor noževa, a na no­voj lo­ka­ci­ji se nu­de i pres­tiž­ni bren­do­vi u por­cu­la­nu po­put Ro­sen­t­ha­la, Pip Am­s­ter­dam, Co­ok­play te no­ve ma­nje fran­cu­ske kom­pa­ni­je Co­okut, ku­toč­ka­ma hinj­ske kr­pe, Elec­tro­lux ma­le ku­ćan­ske apa­ra­te i ku­ha­ri­ce.

Je­dins­tve­no po­su­đe je i ono Pro­mo-me­ta­la, jed­nog od 14 po­du­ze­ća kom­pa­ni­je Me­ta­lac, ko­ja ima pet tvor­ni­ca u Gor­njem Mi­la­nov­cu i tr­go­vač­ka po­du­ze­ća u Sr­bi­ji i ino­zem­s­tvu. Pro­mo-me­tal kao i os­ta­le tvrt­ke Me­tal­ca, ba­vi se pla­sma­nom Me­tal­če­vih pro­izvo­da, pr­vens­tve­no po­su­đa po ko­me je Me­ta­lac je­dan od naj­poz­na­ti­jih pro­izvo­đa­ča u Eu­ro­pi.

Po­vra­tak u proš­lost

Ka­ko ka­že di­rek­tor Pro­mo­me­ta­la Alek­san­dar Je­lić, uz Emo Ce­lje i lo­kal­nu tvornicu Go­ri­ca u Du­gom se­lu ko­ja vi­še ne ra­di, Me­ta­lac je u Hr­vat­skoj pri­su­tan od svog os­ni­va­nja dav­ne 1959. Pro­mo­me­tal u Za­gre­bu pos­lu­je toč­no 10 go­di­na jer su že­lje­li pri­bli­ži­ti se hr­vat­skim po­tro­ša­či­ma. Pod is­to­ime­nim bren­dom u po­nu­di ima­ju i su­do­pe­re i boj­le­re, ali sa­mo ime Me­ta­lac naj­vi­še je ve­za­no za po­su­đe ko­je je core biz­nis kom­pa­ni­je i sti­že do čak 25 tr­ži­šta ši­rom svi­je­ta.

“Pr­ve Me­tal­če­ve po­su­de bi­le su bi­je­le sa pla­vim i pla­ve sa bi­je­lim. Za­to će­te u re­gi­ji čes­to ču­ti iz­raz ‘šer­pa-pla­va’ ili ‘Me­ta­lac-pla­va’. Pri­je 10 go­di­na smo ih po­no­vo vra­ti­li na tr­ži­šte i još su tra­že­ne, bez ob­zi­ra što go­diš­nje iz­ba­ci­mo po de­se­tak no­vih de­ko­ra sa­mo za tr­ži­šta re­gi­je. Emo­ci­ja je ču­do, zar ne?”, ka­že Alek­san­dar Je­lić, di­rek­tor Pro­mo­me­ta­la. Pod­cr­ta­va ta­ko či­nje­ni­cu da je Me­ta­lac po­su­đe pre­ži­vje­lo ras­pad biv­še dr­ža­ve, u ko­joj je go­to­vo sva­ka do­ma­ći­ca ima­la ne­ki nji­hov ko­mad, da bi po­s­ljed­njih go­di­na do­ži­vje­lo pra­vi “re­vi­val” i po­sve no­vom ru­hu, ali ne bez di­zaj­ner­ske po­sve­te svo­joj slav­noj proš­los­ti.

Je­lić nam je objas­nio i gdje cr­pe ide­je za no­vo po­su­đe bren­da­ko­ji je go­to­vo 30 go­di­na pri­su­tan i na naj­važ­ni­jim saj­mo­vi­ma od Fran­k­fur­ta, Mi­la­na, Mo­sk­ve do Chi­ca­ga.

“Ima­mo vlas­ti­ti di­zajn stu­dio u ko­jem kre­ira­ju na­ši di­zaj­ne­ri, a su­ra­đu­je­mo sa fa­kul­te­ti­ma, afirmiranim di­zaj­ne­ri­ma po­put Ka­ri­ma Rashida. Ne­dav­no je iz­lož­bom na­gra­đe­nih ra­do­va u Mik­ser Ho­use-u Be­ogra­du za­vr­šen veliki na­tje­čaj ‘No­ve us­po­me­ne/ New me­mo­ri­es’ ko­ji su udru­že­no re­ali­zi­ra­li Me­ta­lac, or­ga­ni­za­ci­ja Mik­ser i Bal­kan­ska di­zajn Mre­ža. Sti­glo je 235 ra­do­va di­zaj­ne­ra iz re­gi­je ko­ji su u su­vre­me­nom kon­tek­s­tu udah­nu­li no­vi ži­vot le­gen­dar­nim Me­tal­če­vim mo­de­li­ma po­su­da, lon­či­ća i dže­zvi kak­ve se i da­nas mo­gu na­ći u go­to­vo svim ku­ćans­tvi­ma na te­ri­to­ri­ji biv­še Ju­gos­la­vi­je”, ka­že Je­lić.

Eks­per­ti za gra­fič­ki i in­dus­trij­ski di­zajn i ko­mu­ni­ka­ci­je iz Sr­bi­je i Hr­vat­ske oda­bra­li su naj­bo­lje ide­je, a na­gra­đe­ne ra­do­ve su ve­lja­či pred­sta­vi­li na saj­mu u Fran­k­fur­tu, a upra­vo se spre­ma­ju za Chi­ca­go.

Sil­vio Baj­de, di­rek­tor Pro-tra­dea i vlas­nik Ha­me je ra­di vlas­ti­te po­tre­be i lju­ba­vi pre­ma ku­li­nar­stvu, ali sla­be raz­no­li­kos­ti kva­li­tet­nog po­su­đa, pri­bo­ra i po­ma­ga­la u Hr­vat­skoj od­lu­čio upot­pu­ni­ti po­nu­du na tr­ži­štu te je do­veo snaž­na i kva­li­tet­na zas­tup­s­tva u po­su­đu i ku­hinj­skom pri­bo­ru. Br­zo je smis­lio i ime bren­da ko­ji su Za­grep­ča­ni od­mah pri­hva­ti­li i upam­ti­li i to na te­me­lju sta­re pos­lo­vi­ce “sva­ki lo­nec na­đe svoj pok­lo­pac” te je pred­sta­vio tr­ži­štu brend Lon­ci& pok­lop­ci i is­to­ime­nu tr­go­vi­nu spe­ci­ja­li­zi­ra­nu za ar­tik­le za zdra­vu i br­zu pri­pre­mu hra­ne

EVI­DENT­NO JE DA ĆE PRO­MET RAS­TI JER JE NO­VA TR­GO­VI­NA U TRI PRO­TEK­LA MJE­SE­CA PRO­SJEČ­NO DO­NO­SI­LA 250.000 KU­NA MJE­SEČ­NO, KA­ŽE AU­GUS­TA FABIJANIĆ

ME­TA­LAC IMA SVOJ DI­ZAJN STU­DIO, ALI SU­RA­ĐU­JE­MO I S FA­KUL­TE­TI­MA I AFIRMIRANIM DI­ZAJ­NE­RI­MA PO­PUT KA­RI­MA RASHIDA

Alek­san­dar Je­lić, Pro­mo-me­tal

u do­ma­ćins­tvu, ho­te­li­jer­stvu, opre­ma­nje apart­ma­na, men­zi, za­lo­gaj­ni­ca i ve­li­kih tu­ris­tič­kih kom­plek­sa. Njegov brend, ka­že, da­nas ima po­zi­tiv­nu ten­den­ci­ju ras­ta, a ra­de i sa svim tr­go­vač­kim lan­ci­ma u Hr­vat­skoj i pla­ni­ra­ju dalj­nja ši­re­nja.

“Za­do­volj­ni smo jer je ku­li­nar­stvo opet u mo­di, ima­mo stal­ne kup­ce već par go­di­na i stal­no se vra­ća­ju, čak do­vo­de i no­ve. I tu­ris­ti su ja­ko do­bri kup­ci zbog atrak­tiv­nih lo­ka­ci­ja u cen­tru gra­da u Ili­ci 40 i Ma­saryko­voj 13”, tvr­di Baj­de.

Glav­na pred­nost tr­go­vi­ne Sol i pa­par ko­ju is­ti­če vlas­ni­ca je bi­ra­ni asor­ti­man.

“Go­diš­nji pro­met nam je do 2010. ras­tao 10% go­diš­nje pa je us­li­je­di­lo vri­je­me stag­na­ci­je, a evi­dent­no je da će no­va tr­go­vi­na ge­ne­ri­ra­ti pu­no bo­lji pro­met, jer je tri pro­tek­la mje­se­ca pro­sječ­no do­no­si­la 250.000 ku­na mje­seč­no. Na­ši kup­ci se stal­no vra­ća­ju, a to zah­ti­je­va per­ma­nent­nu po­tra­gu za no­vim asor­ti­ma­nom i do­bav­lja­či­ma”, ka­že Fabijanić.

Bu­du­ći da ima još jed­nu tvrt­ku ko­ja je dis­tri­bu­ter za ne­ke od bren­do­va po­su­đa, dio asor­ti­ma­na Sol i pa­par se mo­že na­ba­vi­ti u Al­go­rit­mu, Lon­ci­ma i Pok­lop­ci­ma, Fu­tu­ri. Čes­to or­ga­ni­zi­ra­ju i edu­ka­ci­je te ku­har­ske ra­di­oni­ce jer u sklo­pu tr­go­vi­ne u Var­šav­skoj ima­ju i ku­hi­nju.

Po­su­đe Me­ta­lac da­nas je ras­po­lo­ži­vo na vi­še 400 pro­daj­nih mjes­ta u Hr­vat­skoj go­to­vo svim tr­go­vač­kim lan­ci­ma, a ima­ju i mre­žu ma­lih ku­pa­ca. Osim u zem­lja­ma re­gi­je, iz­vo­zi se u Fran­cu­sku, Nje­mač­ku, Ita­li­ju, Špa­njol­sku, En­gle­sku, Dan­sku, Fin­sku, Ka­na­du, SAD, Aus­tra­li­ju, Ru­si­ju, Ukraj­nu, ali i Iz­ra­el te Ja­pan. Od 2000 za­pos­le­nih sko­ro po­lo­vi­ca ra­di upra­vo u tvor­ni­ci po­su­đa, a part­ne­re ima­ju u 25 ze­ma­lja.

Je­lić is­ti­če ka­ko su od svih pro­izvo­da naj­tra­že­ni­ji lon­či­ći, dže­zve, ta­ve i pe­ka­či. Čes­to ima­ju upi­te za emaj­li­ra­ni so­kov­nik, lo­nac za ku­ha­nje na pa­ri, eks­pres lo­nac i slič­ne pro­izvo­de po­ve­za­ne sa pre­hra­nom uz mi­ni­mal­no ko­ri­šte­nje ulja i mas­ti.

Me­ta­lac pro­izvo­di i po­su­đe za dje­cu i to vi­še od 50 go­di­na, a u po­s­ljed­nje tri go­di­ne asor­ti­man su pro­ši­ri­li no­vim mo­de­li­ma i Dis­ney li­ko­vi­ma – Mic­key, Min­ne, Prin­ce­sse, Fro­zen. Je­lić se po­hva­lio ka­ko je Me­ta­lac po­su­đe oki­će­no broj­nim na­gra­da­ma za naj­bo­lji brend u ka­te­go­ri­ji opre­me za do­ma­ćins­tvo.

Baj­de pak is­ti­če ka­ko su nji­ho­vi naj­za­nim­lji­vi­ji i naj­pro­da­va­ni­ji ar­tik­li pro­izvo­di od mas­li­no­va dr­va “Mas­li­na ho­me ma­de” ko­ji su vlas­ti­ta pro­izvod­nja i ruč­ni su rad. Asor­ti­man bren­da mo­že se na­ći i u tr­go­vač­kim lan­ci­ma te na web sho­po­vi­ma Lon­ci&pok­lop­ci i Ha­ma.

Ve­li­ke am­bi­ci­je

Baj­de ka­že da kod njih ima za sva­kog po­ne­što, po­su­đe od gu­sa La­va za zdra­vu pri­pre­mu hra­ne, brend AdHoc ko­ji svo­jim di­zaj­nom osva­ja i naj­zah­tjev­ni­je es­te­te, de­ta­lje ti­pa mli­na­ca za pa­par, mi­ro­di­ja, so­ljen­ke ele­gant­nog di­zaj­na...

“Ras­te­mo go­diš­nje iz­me­đu 10 do 20 pos­to, ali uz ja­ko pu­no tru­da, ra­da i ula­ga­nja u ka­dar i ino­va­ci­je, mar­ke­ting, opre­mu i sof­tver. No ni­čeg ne bi bi­lo bez ja­ko kva­li­tet­nog i stal­nog ti­ma, lju­di ko­ji su mi kao obi­telj jer s ne­kim od svo­jih dje­lat­ni­ka i su­rad­ni­ka su­ra­đu­jem i po 15 go­di­na pod is­tim kro­vom. Tre­nut­no smo u pro­ce­su ure­đi­va­nja tr­go­vi­ne u Spli­tu, ko­jeg su mno­gi je­dva do­če­ka­li, na­kon to­ga Ri­je­ka pa Ljub­lja­na. Pla­ni­ra­mo ši­re­nje na tr­ži­šte BiH, Cr­nu Go­ru te Slo­ve­ni­ju i Sr­bi­ju. Web tr­go­vi­nom po­kri­va­mo ši­ro­ko tr­ži­šte, a ima­mo kup­ca čak iz Os­la ko­ji ba­rem jed­nom mje­seč­no ne­što na­ru­či”, ot­krio je Baj­de.

Je­lić is­ti­če da je stra­te­ški in­te­res Me­ta­lac Gru­pe da nji­ho­vi pro­izvo­di za­uz­mu zna­čaj­ni­je učeš­će na tr­ži­štu Hr­vat­ske jer za to ima­ju sve uvje­te i ra­zvi­je­ne kon­tak­te sa tr­go­vi­na­ma u Hr­vat­skoj.

“Iako smo zas­tup­lje­ni u svim pro­daj­nim lan­ci­ma, zna­mo da za po­su­đe Me­ta­lac ima mno­go vi­še pros­to­ra i si­gur­ni smo da će po­tro­ša­či u Hr­vat­skoj to i po­ka­za­ti. Po­seb­no kad je ri­ječ o emaj­li­ra­nom po­su­đu, ko­je se vra­ća u mo­du i u ko­jem, uz duž­no poštovanje, ne­ma­mo oz­bilj­nu kon­ku­ren­ci­ju kad su kva­li­te­ta i di­zajn u pi­ta­nju”, ka­že Je­lić.

Fabijanić nam, pak, ka­že ka­ko je nje­zin plan za bu­duć­nost stvo­ri­ti od tr­go­vi­na Sol i Plan pra­vi ku­har­ski raj:

“Že­lim da se kod nas lju­di osje­ća­ju ugod­no i da ra­zvi­je­mo još do­dat­nih sa­dr­ža­ja ti­pa ra­di­oni­ca i ku­li­nar­ski even­ti. Naš naj­ve­ći je us­pjeh je što smo broj­ne bran­do­ve, ne­kad neznane u Hr­vat­skoj, na za­do­volj­stvo na­ših principala uči­ni­li poz­na­tim”.

NAŠ NAJ­VE­ĆI US­PJEH JE ŠTO SMO BROJ­NE BRAN­DO­VE, NE­KAD NEZNANE U HR­VAT­SKOJ, NA ZA­DO­VOLJ­STVO NA­ŠIH PRINCIPALA UČI­NI­LI POZ­NA­TI­MA

TRE­NUT­NO UREĐUJEMO TR­GO­VI­NE U SPLI­TU, NA­KON TO­GA SLI­JE­DI RI­JE­KA PA LJUB­LJA­NA. PLA­NI­RA­MO ŠI­RE­NJE NA BOS­NU I HER­CE­GO­VI­NU, CR­NU GO­RU TE SLO­VE­NI­JU I SR­BI­JU

Sil­vio Baj­de Lon­ci&pok­lop­ci

PD

Go­to­vo sva­ka do­ma­ći­ca u biv­šoj dr­ža­vi ima­la je ba­rem

je­dan ko­mad Me­ta­lac po­su­đa, a da­nas taj brend do­živ­lja­va pra­vi

're­vi­val'

Au­gus­ta Fabijanić Sol i pa­par DA­VOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Bi­ra­ni asor­ti­man tr­go­vi­ne Sol i

pa­par

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Lon­ci&pok­lop­ci nu­de vr­hun­ske pro­izvo­de za ku­li­nar­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.