Rya­na­ir pred­sta­vio no­vu strategiju - pre­ma put­ni­ci­ma će bi­ti lju­baz­ni­ji

Li­je­pa ri­ječ zlata vri­je­di Ir­ska kom­pa­ni­ja ci­lja no­va tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Uz pre­po­ru­ku za vi­še lju­baz­nos­ti, Rya­na­ir će re­di­zaj­ni­ra­ti i web-stra­ni­cu te uki­nu­ti ogra­ni­če­nja na ruč­nu prt­lja­gu

Naj­ve­ći europ­ski ni­sko­ta­rif­ni zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik Rya­na­ir, po pri­jed­lo­gu iz­vr­š­nog di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Mic­ha­ela O’Le­arya, ima no­vu pos­lov­nu stra- te­gi­ju. Pro­mje­ne ko­je O’Le­ary pred­la­že uklju­ču­ju i pro­mje­nu obras­ca po­na­ša­nja pre­ma put­ni­ci­ma, pa Rya­na­iro­vi put­ni­ci u bu­duć­nos­ti mo­gu oče­ki­va­ti vi­še lju­baz­nos­ti.

Uki­da­nje ogra­ni­če­nja

S ci­ljem priv­la­če­nja sve ve­ćeg bro­ja put­ni­ka o če­mu ovi­si us­pjeh sva­ke zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je, osob­lje je do­bi­lo na­pu­tak da bi tre­ba­li bi­ti što lju­baz­ni­ji od­nos­no iz­bje­ga­va­ti su­ko­be, a set pro­mje­na uklju­ču­je i uki­da­nje ogra­ni­če­nja s ruč­ne prt­lja­ge te re­di­zajn nez­grap­ne in­ter­net­ske stra­ni­ce. Iz­me­đu os­ta­log, kom­pa­ni­ja odus­ta­je od za­štit­nog zna­ka trub­lje­nja sva­ki put kad let stig­ne na vri­je­me jer se se put­ni­ci iz­jas­ni­li da im je tak­vo što vr­lo iri­tant­no.

“Da sam znao da će vi­še lju­baz­nos­ti pre­ma kli­jen­ti­ma utje­ca­ti na na­še pos­lo­va­nje, uči­nio bih to pri­je ne­ko­li­ko go­di­na”, ko­men­ti­rao je O’Le­ary. Osim lju­baz­noš­ću do ve­ćeg bro­ja put­ni­ka Rya­na­ir pla­ni­ra do­ći i no­vim odre­di­šti­ma pri če­mu naj­vi­še ci­lja­ju Nje­mač­ku. Po­kre­nu­li su le­to­ve iz­me­đu Köl­na i Ber­li­na te ove zi­me na nje­mač­ko tr­žišt do­da­li 50 pos­to vi­še mjes­ta. Za raz­li­ku od tre­nut­nih pet pos­to pri­sut­nos­ti u Ne­mač­koj, Rya­na­ir kroz pet go­di­na pla­ni­ra do­seg­nu­ti 15 i 20 pos­to tr­žiš­nog udje­la u ovom naj­ve­ćem eu­rop­skom gos­po­dar­stvu.

Spor­no za­poš­lja­va­nje

Je­dan od mo­gu­ćih raz­lo­ga je i što je Rya­na­iro­va prak­sa za­poš­lja­va­nja pi­lo­ta i po­sa­de po mo­de­lu ugo­vo­ra bi­la raz­lo­gom pov­la­ča­nja iz ne­kih europ­skih ze­ma­lja i gu­bit­kom di­je­la tr­ži­šta.

Op­tu­žen za za­obi­la­ža­nje lo­kal­nih za­kon­skih rad­nih nor- mi, Rya­na­ir je na­kon op­tuž­bi gra­do­na­čel­ni­ka Ko­pen­ha­ge­na proš­le go­di­ne po­vu­kao svo­ju ba­zu iz Dan­ske iako i da­lje omo­gu­ća­va­ju le­to­ve pre­ma toj zem­lji.

Kom­pa­ni­ji­na se obra­na te­me­lji­la na tvrd­nji da su nji­ho­vi ugo­vo­ri u skla­du s pro­pi­si­ma o ra­du Eu­rop­ske uni­je i dru­gih re­le­vant­nih ins­ti­tu­ci­ja. Mic­ha­el O’Le­ary tvr­di da se nji­ho­vi pi­lo­ti za­pra­vo i ne že­le sin­di­kal­no or­ga­ni­zi­ra­ti te da su nji­ho­va rad­nič­ka pra­va, iako le­te pod ugo­vo­ri­ma za­ga- ran­ti­ra­na. Rya­na­ir i O’Le­ary su po­pu­la­ri­zi­ra­li kon­cept ni­sko­ta­rif­nih le­to­va, ali je kom­pa­ni­ja zbog ose­buj­nos­ti iz­vr­š­nog di­rek­to­ra 2013. po­če­la gu­bi­ti put­ni­ke što je iz­a­zva­lo gla­vo­bo­lju i kod inves­ti­to­ra.

Me­đu nes­lav­nim O’Le­arye­vim po­te­zi­ma je i od­lu­ka da se put­ni­ke ko­ji na ae­ro­drom do­đu bez kar­te kaz­ni sa 70 eura jer su “glu­pi”. Pam­ti se i pri­jed­log da se na le­to­vi­ma nu­de i “sta­ja­ća” mjes­ta te da se ko­ri­šte­nje to­ale­ta za vri­je­me le­ta na­pla­ću­je jed­nu fun­tu.

VI­ŠE LJU­BAZ­NOS­TI TRE­BA­LO JE UVES­TI JOŠ PRI­JE NE­KO­LI­KO GO­DI­NA, KA­ŽE ŠEF KOM­PA­NI­JE

RE­UTERS

Rya­na­ir na­mje­ra­va po­ve­ća­ti udjel na nje­mač­kom tr­ži­štu s pet na 20 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.