Ame­rič­ke kom­pa­ni­je do­bi­va­ju pos­lo­ve na Ku­bi

Uoči po­sje­te pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me AT&T, Starwo­od i Mar­ri­ott ula­ze na tr­ži­šte ka­rip­ske ko­mu­nis­tič­ke dr­ža­ve

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ve­li­ke ame­rič­ke kom­pa­ni­je na ru­bu su do­bi­va­nja zna­čaj­nih pos­lo­va na Ku­bi uoči po­vi­jes­nog po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me tom ka­rip­skom oto­ku. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa, te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja AT&T te ho­tel­ski lan­ci Starwo­od i Mar­ri­ott usko­ro će obja­vi­ti ula­zak na ku­ban­sko tr­ži­šte.

AT&T bi tre­bao obja­vi­ti spo­ra­zum o mo­bil­nim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma s dr­žav­nim te­le­ko­mom Etec­sa. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nog Re­uter­so­vog iz­vo­ra, raz­go­vo­ri AT&Ta i Etec­se tra­ju već ne­ko vri­je­me, ali još ne­ma na vi­di­ku za­jed­nič­kog spo­ra­zu­ma. Starwo­od je naj­a­vio da je za­tra­žio odo­bre­nje od ame­rič­kog mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja da bu­de ope­ra­ter ne­ko­li­ko ho­te­la na Ku­bi. “Vi­di­mo ve­li­ke mo­guć­nos­ti u ši­re­nju na­ših bren­do­va na Ku­bi”, na­vo­di se u pri­op­će­nju Starwo­oda.

Mar­ri­ot­tov glas­no­go­vor­nik Tho­mas Mar­der je na­gla­sio ka­ko je kom­pa­ni­ja op­ti­mis­tič­na što se ti­če otva­ra­nja ho­te­la pod bren­dom Mar­ri­ott na Ku­bi. Pro­cvat tu­riz­ma zbog za­top­lje­nja ame­rič­ko­ku­ban­skih od­no­sa pre­dvi­đa­ju i ame­rič­ke zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je ko­je su već pre­da­le zah­tje­ve za odo­bre­nje zrač­nih li­ni­ja iz­me­đu SA­Da i Ku­be.

Pred­sjed­nik Oba­ma po­sje­tit će Ku­bu od 20. do 22. ožuj­ka. To će bi­ti pr­vi služ­be­ni po­sjet ne­kog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka toj dr­ža­vi na­kon go­to­vo 90 go­di­na či­me će se oz­na­či­ti kraj hlad­no­ra­tov­skog ne­pri­ja­telj­stva ko­je je tra­ja­lo od 60ih go­di­na.

HO­TEL­SKI LANAV MAR­RI­OTT NA­DA SE ODOBRENJU ZA HO­TEL NA KU­BI POD SVO­JIM BREN­DOM

RE­UTERS

Oba­ma do­la­zi 20. ožuj­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.