Po­mr­si­li ra­ču­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­ne­zi bi ku­pi­li Starwo­od

Starwo­od Ho­tels & Re­sorts u či­jem je sas­ta­vu brend She­ra­ton obja­vio je u po­ne­dje­ljak ka­ko je pri­mio neo­bve­zu­ju­ću po­nu­du kon­zor­ci­ja ko­ji pre­dvo­di ki­ne­ski osi­gu­ra­va­telj An­bang. Kon­zor­cij za Starwo­odo­vu di­oni­cu nu­di 76 do­la­ra či­me je kom­pa­ni­ja vred­no­va­na na 12,84 mi­li­jar­de do­la­ra. Ki­ne­ska po­nu­da mo­gla bi spri­je­či­ti Mar­ri­ott da pre­uz­me Starwo­od ko­ji je u pro­sin­cu po­nu­dio 72,08 do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.