VIC­TO­RIA’S SE­CRET

KRE­ĆE U OSVA­JA­NJE KI­NE

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA - pd

Naj­poz­na­ti­ji glo­bal­ni brend do­njeg rub­lja, ame­rič­ki Vic­to­ria’s Se­cret kre­će u osva­ja­nje ki­ne­skog tr­ži­šta. Pr­va ta­moš­nja tr­go­vi­na bit će otvo­re­na u šan­gaj­skom šo­ping cen­tru Lip­po Pla­za do kra­ja go­di­ne i to u lo­ka­lu u ko­jem je do­ne­dav­na bio smje­šten Lo­uis Vu­it­ton. Ove naj­a­ve ma­lo su ko­jeg poz­na­va­te­lja tr­go­vač­ke bran­še iz­ne­na­di­le jer, ka­ko go­vo­re po­s­ljed­nje pro­cje­ne, ki­ne­sko tr­ži­šte do­njeg rub­lja ras­te u pro­sje­ku 18 pos­to go­diš­nje, a 2014. je vri­je­di­lo 20 mi­li­jar­di do­la­ra. Po­ten­ci­ja­le su već is­ko­ris­ti­li bren­do­vi Agent Pro­vo­ca­te­ur i La Per­la ko­ji su još la­ni za­bi­lje­ži­li sna­žan rast pro­da­je od 30 do čak 42 pos­to. “Že­ne i dje­voj­ke ki­ne­ske sred­nje kla­se ite­ka­ko že­le tro­ši­ti na se­be”, ko­men­ti­ra Yi­lei Wu, os­ni­vač ki­ne­ske mod­ne tr­go­vi­ne Xi­nle­lu.com.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.