KLA­RI­ĆE­VA RE­VI­JA U

VIR­TU­AL­NOJ STVAR­NOS­TI

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA - pd

No­vi Bipa fa­shi­on.hr ko­ji po­či­nje da­nas za­tvo­rit će 19. ožuj­ka re­vi­ja Ivi­ce Kla­ri­ća, a or­ga­ni­za­to­ri tvr­de da će njo­me po­di­ći ljes­tvi­cu ka­da je ri­ječ o mik­su mo­de i vir­tu­al­ne stvar­nos­ti. “Naš pi­onir­ski pris­tup mod­noj pro­duk­ci­ji ovog pu­ta je po­mak­nut ko­rak na­pri­jed. Za­hva­lju­ju­ći ino­va­tiv­noj VR teh­no­lo­gi­ji po­sje­ti­te­lji po­s­ljed­nje ve­če­ri tjed­na mo­de, mo­ći će do­ži­vje­ti do­sad ne­za­bi­lje­že­no is­kus­tvo s mod­ne pis­te za­hva­lju­ju­ći Samsung Ge­ar VR”, sto­ji u naj­a­vi fi­nal­ne ve­če­ri na ko­joj će no­vu Sam­sun­go­vu teh­no­lo­gi­ju ko­ris­ti­ti sa­mo dva tjed­na pos­li­je nje­zi­na glo­bal­nog de­bi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.