Naj­ve­će pro­mje­ne do 2020. go­di­ne oče­ku­ju ban­ke

Ino­va­ci­je Fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je uvje­re­ne da će im no­vi igra­či ote­ti od 21 do 24 pos­to pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Strah ba­na­ka ne do­la­zi sa­mo od star­tupa već i od po­te­za tvrt­ki kao što su HP, Kon­zum, Ti­sak, HT i Vip­net

Čak 95 pos­to ba­na­ka bo­ji se da će im fintech star­tu­pi, po­put hr­vat­skih zvi­jez­da Ora­di­ana, Mi­croBlin­ka, myPOSa, Agen­tCASH-a, Abi­ta, Tri­lixa, In­fo­bi­pa, BitKo­na­na i Os­ten­do Con­sul­tin­ga, odu­ze­ti dio pos­la do 2020. go­di­ne tvr­di PwC u svom is­tra­ži­va­nju “Ka­ko FinTech mi­je­nja fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju”. Što­vi­še ban­ke se bo­je, tvr­di PwC, da će u taj po­sao ući i veliki te­le­ko­mi po­put Hr­vat­skog te­le­ko­ma i Vip­ne­ta, slič­no kao što je u Sr­bi­ji u taj po­sao ušao Te­le­nor, za­tim da će u taj po­sao ući in­fras­truk­tur­ni igra­či, etr­gov­ci i IT kom­pa­ni­je.

No­vi kon­ku­ren­ti na­pa­da­ju ban­ke u po­dru­čju pla­ća­nja, tran­sfe­ra nov­ca, osi­gu­ra­nja, uprav­lja­nja imo­vi­nom te us­lu­ga­ma za bo­ga­te kli­jen­te. “Po­du­ze­ća ko­ja već dje­lu­ju na tr­ži­štu fi­nan­cij­skih us­lu­ga sma­tra­ju da pos­to­ji rizik da 23 pos­to nji­ho­vih pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti pre­uz­mu FinTech po­du­ze­ća, dok sa­ma FinTech po­du­ze­ća pre­dvi­đa­ju da bi mo­gla pre­uze­ti 33 pos­to pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti od već pos­to­je­ćih igra­ča”, tvr­di PwC.

Do­da­je da naj­ve­ći broj ino­va­ci­ja i ti­me naj­ve­ća kon­ku­ren­ci­ja pos­to­je­ćim igra­či­ma do­la­zi od FinTech kom­pa­ni­ja ko­je dje­lu­ju u po­dru­čju ban­kar­stva i pla­ća­ja. Ban­ka­ma u Hr­vat­skoj u seg­men­tu pri­je­no­sa sred­sta­va i pla­ća­nja već sa­da su na tr­ži­štu kon­ku­ren­ti ne sa­mo FinTech star­tu­pi već i ve­li­ke kom­pa­ni­je po­put Hr­vat­ske po­šte i Agro­ko­ro­vog Ti­ska i Kon­zu­ma. Oni omo­gu­ću­ju i pla­ća­nje ra­ču­na i tran­sfer nov­ca. Ban­ka­ri, tvr­di PwC, pre­dvi­đa­ju da će no­vi igra­či tu u idu­ćih pet go­di­na ugra­bi­ti 24 pos­to tr­ži­šta, a nji­ho­vi iz­a­zi­va­či op­ti­mis­tič­ni­ji su i ci­lja­ju na 28 pos­to tr­žiš­nog udje­la.

Na­da­lje, u po­dru­čju uprav­lja­nja imo­vi­nom i u osi­gu­ra­nju, što je po­sao u ko­ji se ja­če že­le uklju­či­ti za­jed­nič­ki veliki IT igra­či po­put In­fo­bi­pa, Abi­ta i Tri­lixa s jed­ne te HTa i Vip­ne­ta s dru­ge stra­ne ban­ka­ri oče­ku­ju da će im oni odu­ze­ti 22 pos­to tr­ži­šta u uprav­lja­nju imo­vi­nom i 21 pos­to tr­ži­šta u osi­gu­ra­nju.

Iako na­vo­di­mo kon­kret­ne pri­mje­re za Hr­vat­sku, ko­ji su već u upo­tre­bi, PwC is­tra­ži­va­nje je na­pra­vio na glo­bal­noj ra­zi­ni gdje se me­đu kon­ku­ren­te mo­gu do­da­ti tvrt­ke po­put Ap­plea, Go­oglea, PayPa­la i Ama­zo­na. PwC na­vo­di da je raz­go­va­rao sa 544 iz­vr­š­na di­rek­to­ra, vo­di­te­lja ino­va­ci­ja, di­rek­to­ra ula­ga­nja i vi­ših me­na­dže­ra iz 46 ze­ma­lja. Svi oni su iz fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je i iz­rav­no su uklju­če­ni u nje­nu di­gi­tal­nu i teh­no­lo­šku tran­sfor­ma­ci­ju.

Dvi­je tre­ći­ne fi­nan­cij­skih po­du­ze­ća (67 pos­to) se bo­ji da će im ino­va­tiv­ne tvrt­ke i us­lu-

IS­TRA­ŽI­VA­NJE PO­KA­ZA­LO DA KAO AL­TER­NA­TI­VU ZA­ŠTI­TI HNB-A I MI­NIS­TAR­STVA FI­NAN­CI­JA BAN­KE EFI­KAS­NO MO­GU PRO­NA­ĆI U SU­RAD­NJI S NO­VIM IZAZIVAČIMA

ge ugro­zi­ti pro­fit­ne mar­že, a 59 pos­to njih bo­ji se da će im ula­zak kon­ku­ren­ci­je sma­nji­ti tr­žiš­ni udio. Ta­kav re­zul­tat objaš­nja­va za­što hr­vat­ski re­gu­la­tor HNB i Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ne­volj­ko po­ti­ču kon­ku­ren­ci­ju na ban­kar­skom tr­ži­štu te ka­ko je mo­gu­će da u Hr­vat­skoj, pri­mje­ri­ce, i pri­je ne­go je to nuž­no uve­de­mo ogra­ni­če­nja po­du­zet­ni­ci­ma po­put ba­ili­na, a da u is­to vri­je­me če­ka­mo ka­da će EK obve­za­ti sve čla­ni­ce Uni­je da crowd­fun­ding pro­gla­se le­gal­nim. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, ko­ja pre­dvo­di u ino­va­ci­ja­ma u FinTech in­dus­tri­ji, crowd­fun­ding je već uči­ni­la le­gal­nim.

Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je i da ban­ka­ma ne tre­ba tak­va za­šti­ta, jer je već 32 pos­to njih rje­še­nje pro­naš­lo u stva­ra­nju part­ner­sta­va s FinTech tvrt­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.