NJE­MAČ­KA BUR­ZA POVISIT ĆE PO­NU­DU ZA LON­DON­SKU BUR­ZU

Rast vri­jed­nos­ti i in­te­res ame­rič­kog In­ter­con­ti­nen­tal Exc­han­gea iz­mi­je­šao Nje­mač­koj bur­zi kar­te

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Zbog sko­ka ci­je­ne di­oni­ce Lon­don­ske bur­ze za če­t­vr­ti­nu pos­ta­la je upit­na pred­lo­že­na po­dje­la vlas­niš­tva u no­voj kom­pa­ni­ji

Nje­mač­ki bur­zov­ni ope­ra­ter De­ut­s­c­he Bör­se (DB) mo­gao bi već ovo­ga tjed­na po­bolj­ša­ti svo­ju po­nu­du za Lon­don­sku bur­zu (LSE) či­me bi se do­dat­no za­oš­tri­la bor­ba za bri­tan­skog ope­ra­te­ra. Pre­ma na­vo­di­ma bri­tan­skog ti­ska, ras­tu­ća ci­je­na di­oni­ce Lon­don­ske bur­ze u kom­bi­na­ci­ji s is­ka­za­nim in­te­re­som ame­rič­ke kom­pa­ni­je In­ter­con­ti­nen­tal Exc­han­ge (ICE) nag­na­la je Ni­jem­ce da raz­mis­le o “po­deb­lja­va­nju” svo­je po­nu­de za spa­ja­nje. Pod­sje­ti­mo, vi­jest o raz­go­vo­ri­ma o spa­ja­nju DBa i LSEa objav­lje­na je kra­jem proš­lo­ga mje­se­ca.

Od ta­da je po­če­la i ras­ti vri­jed­nost Lon­don­ske bur­ze ko­ja tre­nut­no vri­je­di 10 mi­li­jar­di fun­ti. Kon­kret­no, od 22. ve­lja­če ci­je­na je oja­ča­la za če­t­vr­ti­nu i tre­nut­no se di­oni­ca­ma Lon­don­ske bur­ze tr­gu­je po ci­je­ni od go­to­vo 29 fun­ti. S dru­ge stra­ne, ci­je­na di­oni­ce De­ut­s­c­he Bör­se us­pi­nje se mno­go spo­ri­je. Od ve­lja­če, ka­da je pos­ti­gla naj­ni­žu ci­je­nu od 70,25 eura, di­oni­ca je do­hva­ti­la 75,7 eura, od­nos­no osam pos­to vi­še.

Ova dva eu­rop­ska bur­zov­na di­va za­jed­no bi sa­da ima­la tr­žiš­nu vri­jed­nost od 21,5 mi­li­jar­di fun­ti, 1,5 mi­li­jar­di fun­ti vi­še ne­go u tre­nut­ku ka­da je objav­lje­na vi­jest o mo­guć­nos­ti spajanja. U tom slu­ča­ju mi­je­nja se i vlas­nič­ka struk­tu­ra u toj no­voj kom­pa­ni­ji. Na­ime, u po­ten­ci­jal­nom spa­ja­nju di­oni­ča­ri nje­mač­ke bur­ze tre­ba­li su dr­ža­ti 56 pos­to di­oni­ca no­ve kom­pa­ni­je dok je di­oni­ča­ri­ma LSEa tre­ba­lo pri­pas­ti 44 pos­to.

Us­po­nom vri­jed­nos­ti di­oni­ča­ri Lon­don­ske bur­ze sa­da bi tre­ba­li ima­ti pra­vo na 47,5 pos­to u no­voj kom­pa­ni­ji dok bi Ni­jem­ci pa­li na 52,5 pos­to. Sto­ga bri­tan­ski The Te­le­graph pi­še ka­ko se di­oni­ča­ri na­da­ju da će do­bi­ti bo­lju po­nu­du od De­ut­s­c­he Bör­se. Osim to­ga, Bri­tan­ci bi mo­žda vo­lje­li vi­dje­ti i ne­što go­to­vi­ne “na ru­ke” u po­bolj­ša­noj po­nu­di. Tim vi­še jer bi ame­rič­ki ICE mo­gao po­nu­di­ti no­vac i di­oni­ce.

Bri­tan­ski di­oni­ča­ri htje­li bi vi­dje­ti u no­voj po­nu­di i ne­što go­to­vi­ne, pi­še ta­moš­nji ti­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.