BI i CRM pro­jek­ti oja­ča­li Adac­tu

In­for­ma­ti­za­ci­ja Tvrt­ke ubr­za­no na­do­gra­đu­ju ERP sus­ta­ve sa pos­lov­nom in­te­li­gen­ci­jom

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA - BER­NARD IVEZIĆ

Pri­hod Adac­te la­ni sko­čio 14 pos­to na 28,6 mi­li­ju­na ku­na, a broj za­pos­le­nih po­ve­ća­li za 10 pos­to

Naj­ve­ći Mi­cro­sof­tov re­gi­onal­ni part­ner u im­ple­men­ta­ci­ji ERP rje­še­nja, tvrt­ka Adac­ta, la­ni je ima­la rast pri­hod od 14 pos­to na 28,6 mi­li­ju­na ku­na. Adac­ta je ras­la na sve ve­ćoj po­traž­nji za rje­še­nji­ma iz po­dru­čja pos­lov­ne in­te­li­gen­ci­je (BI) i uprav­lja­nja od­no­si­ma s ko­ris­ni­ci­ma (CRM)-a. U ta dva seg­men­ta tvrt­ka je ti­je­kom 2015. go­di­ne po­ve­ča­la pri­hod za dva i pol pu­ta.

Kre­ši­mir Mli­na­rić, pred­sjed­nik Upra­ve Adac­te is­ti­če da su uč­vr­sti­li po­zi­ci­ju vo­de­ćeg part­ne­ra za ERP te os­tva­ri­li iz­vr­stan re­zul­tat u po­dru­čju BI­ja.

“Broj us­pješ­nih re­fe­ren­ci u po­dru­čju pos­lov­ne in­te­li­gen­ci­je po­ve­ča­li smo na vi­še od 80 i to za­hva­lju­ju­ći no­vim pro­jek­ti­ma, ko­je smo ne sa­mo za­po­če­li ne­go i odra­di­li ti­je­kom proš­le go­di­ne”, ka­že Mli­na­rić. Do­da­je da su zbog to­ga udvos­tru­či­li broj za­pos­le­nih sa spe­ci­ja­li­za­ci­ja­ma u po­dru­čju pos­lov­ne in­te­li­gen­ci­je. Na­vo­di da je Adac­ti­no BI rje­še­nje te­me­lje­no na Qli­ku us­pješ­no im­ple­men­ti­ra­no u Bil­li, Zoo Hob­byu, tvrt­ci Re­na­ult Ni­ssan Hr­vat­ska, Di Wag­ne­ru i For­tu­na Ko­mer­su te u lan­cu res­to­ra­na Mar­c­he i to na re­gi­onal­nom ni­vou.

Mli­na­rić is­ti­če da je u po­dru­čju CRMa Adac­ta tre­nu­tač­no je­di­na tvrt­ka u re­gi­ji s Mi­cro­soft Gold ERP i CRM part­ner­skim kom­pe­ten­ci­ja­ma te da osim re­gi­onal­no os­tva­ru­ju i do­bre po­zi­ci­je glo­bal­no. Adac­ta je la­ni pro­da­la svoj sof­tver AdIn­su­re za in­dus­tri­ju osi­gu­ra­va­te­lja ne­kim od naj­ve­ćih osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća u Ru­si­ji te Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nju u Ru­munj­skoj.

“U pro­tek­loj go­di­ni otvo­ri­li smo no­ve ure­de u Ru­si­ji i Če­škoj u ko­ji­ma tre­nut­no za­poš­lja­va­mo vi­še od 15 pro­fe­si­ona­la­ca, a u Hr­vat­skoj smo la­ni po­ve­ća­li broj za­pos­le­nih za 10 pos­to i oče­ku­je­mo dalj­nji rast”, za­klju­ču­je Mli­na­rić.

PIX

Kre­ši­mir Mli­na­rić, pred­sjed­nik Upra­ve Adac­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.