Pr­vo okup­lja­nje struč­nja­ka za vi­zu­ali­za­ci­ju po­da­ta­ka

Tr­žiš­ni li­der Ta­ble­au o do­broj prak­si

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

Zagreb Ta­ble­au, tvrt­ka ko­ju opi­su­ju kao naj­ve­ći big data igrač za ko­jeg još nis­te ču­li, u uto­rak 15. ožuj­ka po­pod­ne na Vi­so­kom uči­li­štu Al­ge­bra ima svoj pr­vi me­etup u Hr­vat­skoj. Na Vi­so­kom uči­li­štu Al­ge­bra 15. ožuj­ka or­ga­ni­zi­ra se pr­vi sas­ta­nak Ta­ble­au User Gro­up. Gru­pu vo­di Hr­vo­je Ga­be­li­ca, cer­ti­fi­ci­ra­ni Ta­ble­au ko­ris­nik ko­ji po­sje­du­je vi­še­go­diš­nje is­kus­tvo u Ta­ble­au Sof­twa­re ala­tu. Ri­ječ je o na­pred­nom sof­tver­skom rje­še­nju za ana­li­ti­ku i vi­zu­ali­za­ci­ju po­da­ta­ka ko­je Gart­ner smje­šta u ma­gič­ni kva­drant za BI i ana­li­ti­ku. Ta­ble­au je pro­tek­lih go­di­na imao stre­lo­vit rast i na­met­nuo se kao tr­žiš­ni li­der u svom seg­men­tu. Glo­bal­no su mu glav­ni kon­ku­ren­ti Qlink i Splunk, a u Hr­vat­skoj do­ma­će sof­tver­sko rje­še­nje Bu­si­ne­ssQ tvrt­ke Qu­alia. Hr­vo­je Ga­be­li­ca pred­sta­vit će ci­lje­ve i smjer­ni­ce gru­pe te stu­di­je slu­ča­ja tvrt­ki ko­je su pri­mje­ni­li Ta­blea sof­tver. Me­đu ini­ma, ko­ris­nik Ta­ble­aua je i ame­rič­ka voj­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.